Commit 0d13dd28 authored by marvin's avatar marvin
Browse files

small is a real HTML tag, who knew.

parent c0944487
Pipeline #23819 canceled with stage
......@@ -4,7 +4,7 @@
**Typ** : [pu-erh shu](howto.md#pu-erh-shu)
**Zazitok** : Standardny pu-erh shu, lisovany v maluch 'cokoladovych kockach'. Nalev je sytej farby, v kanvicke neostal ziadny prach ako po menej kvalitnych hniezdach. Listky su posekane na drobno (po vyluhovani). Prijemny silnejsi pu erh.
**Zazitok** : Standardny pu-erh shu, lisovany v maluch 'cokoladovych kockach'. Nalev je sytej farby, v kanvicke neostal ziadny prach ako po menej kvalitnych hniezdach. Listky su posekane na drobno (po vyluhovani). Prijemny silnejsi caj.
Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.
......@@ -13,10 +13,9 @@ Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.
**Poznamky** : Nezer to, to neni cokolada
![](https://www.e-tea.eu/resize/e/1200/1200/files/caje-simon/pu-erh/mini-fang-cha-shu-cha/pu-erh-mini-fang-cha-shu-cha.jpg)
![](pic/pu-erh-shu-feng-1.jpg))
![](pic/pu-erh-shu-feng-2.jpg))
![](pic/pu-erh-shu-feng-3.jpg))
![](pic/pu-erh-shu-feng-4.jpg))
![](pic/pu-erh-shu-feng-1.jpg)
![](pic/pu-erh-shu-feng-3.jpg)
![](pic/pu-erh-shu-feng-4.jpg)
---
......@@ -54,9 +53,7 @@ Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.
**Typ** : [oolong](howto/#oolong)
**Zazitok** : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu
```
Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.
```
`Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.`
**Rating** : ?/5
......
......@@ -550,15 +550,14 @@
<h3 id="pu-erh-mini-fang-cha-shu-cha">PU-ERH MINI FANG-CHA SHU-CHA</h3>
<p><strong>Link</strong> : <a href="https://www.e-tea.eu/p/3773/pu-erh-mini-fang-cha-shu-cha">cajova dobrych ludi</a></p>
<p><strong>Typ</strong> : <a href="howto/#pu-erh-shu">pu-erh shu</a></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Standardny pu-erh shu, lisovany v maluch 'cokoladovych kockach'. Nalev je sytej farby, v kanvicke neostal ziadny prach ako po menej kvalitnych hniezdach. Listky su posekane na drobno (po vyluhovani). Prijemny silnejsi pu erh.</p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Standardny pu-erh shu, lisovany v maluch 'cokoladovych kockach'. Nalev je sytej farby, v kanvicke neostal ziadny prach ako po menej kvalitnych hniezdach. Listky su posekane na drobno (po vyluhovani). Prijemny silnejsi caj.</p>
<p>Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.</p>
<p><strong>Rating</strong> : 4/5</p>
<p><strong>Poznamky</strong> : Nezer to, to neni cokolada</p>
<p><img alt="" src="https://www.e-tea.eu/resize/e/1200/1200/files/caje-simon/pu-erh/mini-fang-cha-shu-cha/pu-erh-mini-fang-cha-shu-cha.jpg" />
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-1.jpg" />)
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-2.jpg" />)
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-3.jpg" />)
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-4.jpg" />)</p>
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-1.jpg" />
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-3.jpg" />
<img alt="" src="pic/pu-erh-shu-feng-4.jpg" /></p>
<hr />
<h3 id="pu-erh-v-mandarinke">Pu-erh v mandarinke</h3>
<p><strong>Alt names</strong></p>
......@@ -582,10 +581,8 @@
</ul>
<p><strong>Link</strong> : <a href="https://kvalitnycaj.sk/produkt/oolong-caj-nantou-si-ji-chun-wu-long-cha-oolong/">bozsky orac</a></p>
<p><strong>Typ</strong> : <a href="howto/#oolong">oolong</a></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu</p>
<pre><code>Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.
</code></pre>
<p><strong>Zazitok</strong> : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu
<code>Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.</code></p>
<p><strong>Rating</strong> : ?/5</p>
<p><strong>Poznamky</strong> : placeholder</p>
<p><img alt="" src="https://kvalitnycaj.sk/wp-content/uploads/2018/12/00017taiwan-spqr8721.jpg" />
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment