Commit 8267a019 authored by julo's avatar julo
Browse files

another big bag of changes

parent a13f098a
Pipeline #23966 failed with stage
!function(i,e){"function"==typeof define&&define.amd?define(e):"object"==typeof exports?module.exports=e():e()(i.lunr)}(this,function(){return function(i){if(void 0===i)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===i.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var e,r,n;i.fi=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(i.fi.trimmer,i.fi.stopWordFilter,i.fi.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(i.fi.stemmer))},i.fi.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",i.fi.trimmer=i.trimmerSupport.generateTrimmer(i.fi.wordCharacters),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.trimmer,"trimmer-fi"),i.fi.stemmer=(e=i.stemmerSupport.Among,r=i.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var i,n,t,s,l=[new e("pa",-1,1),new e("sti",-1,2),new e("kaan",-1,1),new e("han",-1,1),new e("kin",-1,1),new e("hän",-1,1),new e("kään",-1,1),new e("ko",-1,1),new e("",-1,1),new e("",-1,1)],o=[new e("lla",-1,-1),new e("na",-1,-1),new e("ssa",-1,-1),new e("ta",-1,-1),new e("lta",3,-1),new e("sta",3,-1)],a=[new e("llä",-1,-1),new e("",-1,-1),new e("ssä",-1,-1),new e("",-1,-1),new e("ltä",3,-1),new e("stä",3,-1)],u=[new e("lle",-1,-1),new e("ine",-1,-1)],c=[new e("nsa",-1,3),new e("mme",-1,3),new e("nne",-1,3),new e("ni",-1,2),new e("si",-1,1),new e("an",-1,4),new e("en",-1,6),new e("än",-1,5),new e("nsä",-1,3)],m=[new e("aa",-1,-1),new e("ee",-1,-1),new e("ii",-1,-1),new e("oo",-1,-1),new e("uu",-1,-1),new e("ää",-1,-1),new e("öö",-1,-1)],w=[new e("a",-1,8),new e("lla",0,-1),new e("na",0,-1),new e("ssa",0,-1),new e("ta",0,-1),new e("lta",4,-1),new e("sta",4,-1),new e("tta",4,9),new e("lle",-1,-1),new e("ine",-1,-1),new e("ksi",-1,-1),new e("n",-1,7),new e("han",11,1),new e("den",11,-1,C),new e("seen",11,-1,v),new e("hen",11,2),new e("tten",11,-1,C),new e("hin",11,3),new e("siin",11,-1,C),new e("hon",11,4),new e("hän",11,5),new e("hön",11,6),new e("ä",-1,8),new e("llä",22,-1),new e("",22,-1),new e("ssä",22,-1),new e("",22,-1),new e("ltä",26,-1),new e("stä",26,-1),new e("ttä",26,9)],_=[new e("eja",-1,-1),new e("mma",-1,1),new e("imma",1,-1),new e("mpa",-1,1),new e("impa",3,-1),new e("mmi",-1,1),new e("immi",5,-1),new e("mpi",-1,1),new e("impi",7,-1),new e("ejä",-1,-1),new e("mmä",-1,1),new e("immä",10,-1),new e("mpä",-1,1),new e("impä",12,-1)],k=[new e("i",-1,-1),new e("j",-1,-1)],b=[new e("mma",-1,1),new e("imma",0,-1)],d=[17,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8],f=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],h=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],p=[17,97,24,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,32],g=new r;function j(){for(var i;i=g.cursor,!g.in_grouping(f,97,246);){if(g.cursor=i,i>=g.limit)return!0;g.cursor++}for(g.cursor=i;!g.out_grouping(f,97,246);){if(g.cursor>=g.limit)return!0;g.cursor++}return!1}function q(){var i,e;if(g.cursor>=s)if(e=g.limit_backward,g.limit_backward=s,g.ket=g.cursor,i=g.find_among_b(l,10)){switch(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=e,i){case 1:if(!g.in_grouping_b(p,97,246))return;break;case 2:if(!(t<=g.cursor))return}g.slice_del()}else g.limit_backward=e}function v(){return g.find_among_b(m,7)}function C(){return g.eq_s_b(1,"i")&&g.in_grouping_b(h,97,246)}this.setCurrent=function(i){g.setCurrent(i)},this.getCurrent=function(){return g.getCurrent()},this.stem=function(){var e,r=g.cursor;return s=g.limit,t=s,j()||(s=g.cursor,j()||(t=g.cursor)),i=!1,g.limit_backward=r,g.cursor=g.limit,q(),g.cursor=g.limit,function(){var i,e,r;if(g.cursor>=s)if(e=g.limit_backward,g.limit_backward=s,g.ket=g.cursor,i=g.find_among_b(c,9))switch(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=e,i){case 1:r=g.limit-g.cursor,g.eq_s_b(1,"k")||(g.cursor=g.limit-r,g.slice_del());break;case 2:g.slice_del(),g.ket=g.cursor,g.eq_s_b(3,"kse")&&(g.bra=g.cursor,g.slice_from("ksi"));break;case 3:g.slice_del();break;case 4:g.find_among_b(o,6)&&g.slice_del();break;case 5:g.find_among_b(a,6)&&g.slice_del();break;case 6:g.find_among_b(u,2)&&g.slice_del()}else g.limit_backward=e}(),g.cursor=g.limit,function(){var e,r,n;if(g.cursor>=s)if(r=g.limit_backward,g.limit_backward=s,g.ket=g.cursor,e=g.find_among_b(w,30)){switch(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=r,e){case 1:if(!g.eq_s_b(1,"a"))return;break;case 2:case 9:if(!g.eq_s_b(1,"e"))return;break;case 3:if(!g.eq_s_b(1,"i"))return;break;case 4:if(!g.eq_s_b(1,"o"))return;break;case 5:if(!g.eq_s_b(1,"ä"))return;break;case 6:if(!g.eq_s_b(1,"ö"))return;break;case 7:if(n=g.limit-g.cursor,!v()&&(g.cursor=g.limit-n,!g.eq_s_b(2,"ie"))){g.cursor=g.limit-n;break}if(g.cursor=g.limit-n,g.cursor<=g.limit_backward){g.cursor=g.limit-n;break}g.cursor--,g.bra=g.cursor;break;case 8:if(!g.in_grouping_b(f,97,246)||!g.out_grouping_b(f,97,246))return}g.slice_del(),i=!0}else g.limit_backward=r}(),g.cursor=g.limit,function(){var i,e,r;if(g.cursor>=t)if(e=g.limit_backward,g.limit_backward=t,g.ket=g.cursor,i=g.find_among_b(_,14)){if(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=e,1==i){if(r=g.limit-g.cursor,g.eq_s_b(2,"po"))return;g.cursor=g.limit-r}g.slice_del()}else g.limit_backward=e}(),g.cursor=g.limit,i?(g.cursor>=s&&(e=g.limit_backward,g.limit_backward=s,g.ket=g.cursor,g.find_among_b(k,2)?(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=e,g.slice_del()):g.limit_backward=e),g.cursor=g.limit):(g.cursor=g.limit,function(){var i,e,r,n,l,o;if(g.cursor>=s){if(e=g.limit_backward,g.limit_backward=s,g.ket=g.cursor,g.eq_s_b(1,"t")&&(g.bra=g.cursor,r=g.limit-g.cursor,g.in_grouping_b(f,97,246)&&(g.cursor=g.limit-r,g.slice_del(),g.limit_backward=e,n=g.limit-g.cursor,g.cursor>=t&&(g.cursor=t,l=g.limit_backward,g.limit_backward=g.cursor,g.cursor=g.limit-n,g.ket=g.cursor,i=g.find_among_b(b,2))))){if(g.bra=g.cursor,g.limit_backward=l,1==i){if(o=g.limit-g.cursor,g.eq_s_b(2,"po"))return;g.cursor=g.limit-o}return void g.slice_del()}g.limit_backward=e}}(),g.cursor=g.limit),function(){var i,e,r,t;if(g.cursor>=s){for(i=g.limit_backward,g.limit_backward=s,e=g.limit-g.cursor,v()&&(g.cursor=g.limit-e,g.ket=g.cursor,g.cursor>g.limit_backward&&(g.cursor--,g.bra=g.cursor,g.slice_del())),g.cursor=g.limit-e,g.ket=g.cursor,g.in_grouping_b(d,97,228)&&(g.bra=g.cursor,g.out_grouping_b(f,97,246)&&g.slice_del()),g.cursor=g.limit-e,g.ket=g.cursor,g.eq_s_b(1,"j")&&(g.bra=g.cursor,r=g.limit-g.cursor,g.eq_s_b(1,"o")?g.slice_del():(g.cursor=g.limit-r,g.eq_s_b(1,"u")&&g.slice_del())),g.cursor=g.limit-e,g.ket=g.cursor,g.eq_s_b(1,"o")&&(g.bra=g.cursor,g.eq_s_b(1,"j")&&g.slice_del()),g.cursor=g.limit-e,g.limit_backward=i;;){if(t=g.limit-g.cursor,g.out_grouping_b(f,97,246)){g.cursor=g.limit-t;break}if(g.cursor=g.limit-t,g.cursor<=g.limit_backward)return;g.cursor--}g.ket=g.cursor,g.cursor>g.limit_backward&&(g.cursor--,g.bra=g.cursor,n=g.slice_to(),g.eq_v_b(n)&&g.slice_del())}}(),!0}},function(i){return"function"==typeof i.update?i.update(function(i){return n.setCurrent(i),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(i),n.stem(),n.getCurrent())}),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.stemmer,"stemmer-fi"),i.fi.stopWordFilter=i.generateStopWordFilter("ei eivät emme en et ette että he heidän heidät heihin heille heillä heiltä heissä heistä heitä hän häneen hänelle hänellä häneltä hänen hänessä hänestä hänet häntä itse ja johon joiden joihin joiksi joilla joille joilta joina joissa joista joita joka joksi jolla jolle jolta jona jonka jos jossa josta jota jotka kanssa keiden keihin keiksi keille keillä keiltä keinä keissä keistä keitä keneen keneksi kenelle kenellä keneltä kenen kenenä kenessä kenestä kenet ketkä ketkä ketä koska kuin kuka kun me meidän meidät meihin meille meillä meiltä meissä meistä meitä mihin miksi mikä mille millä miltä minkä minkä minua minulla minulle minulta minun minussa minusta minut minuun minä minä missä mistä mitkä mitä mukaan mutta ne niiden niihin niiksi niille niillä niiltä niin niin niinä niissä niistä niitä noiden noihin noiksi noilla noille noilta noin noina noissa noista noita nuo nyt näiden näihin näiksi näille näillä näiltä näinä näissä näistä näitä nämä ole olemme olen olet olette oli olimme olin olisi olisimme olisin olisit olisitte olisivat olit olitte olivat olla olleet ollut on ovat poikki se sekä sen siihen siinä siitä siksi sille sillä sillä siltä sinua sinulla sinulle sinulta sinun sinussa sinusta sinut sinuun sinä sinä sitä tai te teidän teidät teihin teille teillä teiltä teissä teistä teitä tuo tuohon tuoksi tuolla tuolle tuolta tuon tuona tuossa tuosta tuota tähän täksi tälle tällä tältä tämä tämän tänä tässä tästä tätä vaan vai vaikka yli".split(" ")),i.Pipeline.registerFunction(i.fi.stopWordFilter,"stopWordFilter-fi")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,s,i;e.fr=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.fr.trimmer,e.fr.stopWordFilter,e.fr.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.fr.stemmer))},e.fr.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.fr.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.fr.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.fr.trimmer,"trimmer-fr"),e.fr.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,s=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){var e,i,n,t=[new r("col",-1,-1),new r("par",-1,-1),new r("tap",-1,-1)],u=[new r("",-1,4),new r("I",0,1),new r("U",0,2),new r("Y",0,3)],o=[new r("iqU",-1,3),new r("abl",-1,3),new r("Ièr",-1,4),new r("ièr",-1,4),new r("eus",-1,2),new r("iv",-1,1)],c=[new r("ic",-1,2),new r("abil",-1,1),new r("iv",-1,3)],a=[new r("iqUe",-1,1),new r("atrice",-1,2),new r("ance",-1,1),new r("ence",-1,5),new r("logie",-1,3),new r("able",-1,1),new r("isme",-1,1),new r("euse",-1,11),new r("iste",-1,1),new r("ive",-1,8),new r("if",-1,8),new r("usion",-1,4),new r("ation",-1,2),new r("ution",-1,4),new r("ateur",-1,2),new r("iqUes",-1,1),new r("atrices",-1,2),new r("ances",-1,1),new r("ences",-1,5),new r("logies",-1,3),new r("ables",-1,1),new r("ismes",-1,1),new r("euses",-1,11),new r("istes",-1,1),new r("ives",-1,8),new r("ifs",-1,8),new r("usions",-1,4),new r("ations",-1,2),new r("utions",-1,4),new r("ateurs",-1,2),new r("ments",-1,15),new r("ements",30,6),new r("issements",31,12),new r("ités",-1,7),new r("ment",-1,15),new r("ement",34,6),new r("issement",35,12),new r("amment",34,13),new r("emment",34,14),new r("aux",-1,10),new r("eaux",39,9),new r("eux",-1,1),new r("ité",-1,7)],l=[new r("ira",-1,1),new r("ie",-1,1),new r("isse",-1,1),new r("issante",-1,1),new r("i",-1,1),new r("irai",4,1),new r("ir",-1,1),new r("iras",-1,1),new r("ies",-1,1),new r("îmes",-1,1),new r("isses",-1,1),new r("issantes",-1,1),new r("îtes",-1,1),new r("is",-1,1),new r("irais",13,1),new r("issais",13,1),new r("irions",-1,1),new r("issions",-1,1),new r("irons",-1,1),new r("issons",-1,1),new r("issants",-1,1),new r("it",-1,1),new r("irait",21,1),new r("issait",21,1),new r("issant",-1,1),new r("iraIent",-1,1),new r("issaIent",-1,1),new r("irent",-1,1),new r("issent",-1,1),new r("iront",-1,1),new r("ît",-1,1),new r("iriez",-1,1),new r("issiez",-1,1),new r("irez",-1,1),new r("issez",-1,1)],w=[new r("a",-1,3),new r("era",0,2),new r("asse",-1,3),new r("ante",-1,3),new r("ée",-1,2),new r("ai",-1,3),new r("erai",5,2),new r("er",-1,2),new r("as",-1,3),new r("eras",8,2),new r("âmes",-1,3),new r("asses",-1,3),new r("antes",-1,3),new r("âtes",-1,3),new r("ées",-1,2),new r("ais",-1,3),new r("erais",15,2),new r("ions",-1,1),new r("erions",17,2),new r("assions",17,3),new r("erons",-1,2),new r("ants",-1,3),new r("és",-1,2),new r("ait",-1,3),new r("erait",23,2),new r("ant",-1,3),new r("aIent",-1,3),new r("eraIent",26,2),new r("èrent",-1,2),new r("assent",-1,3),new r("eront",-1,2),new r("ât",-1,3),new r("ez",-1,2),new r("iez",32,2),new r("eriez",33,2),new r("assiez",33,3),new r("erez",32,2),new r("é",-1,2)],f=[new r("e",-1,3),new r("Ière",0,2),new r("ière",0,2),new r("ion",-1,1),new r("Ier",-1,2),new r("ier",-1,2),new r("ë",-1,4)],m=[new r("ell",-1,-1),new r("eill",-1,-1),new r("enn",-1,-1),new r("onn",-1,-1),new r("ett",-1,-1)],_=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,130,103,8,5],b=[1,65,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128],d=new s;function k(e,r,s){return!(!d.eq_s(1,e)||(d.ket=d.cursor,!d.in_grouping(_,97,251)))&&(d.slice_from(r),d.cursor=s,!0)}function p(e,r,s){return!!d.eq_s(1,e)&&(d.ket=d.cursor,d.slice_from(r),d.cursor=s,!0)}function g(){for(;!d.in_grouping(_,97,251);){if(d.cursor>=d.limit)return!0;d.cursor++}for(;!d.out_grouping(_,97,251);){if(d.cursor>=d.limit)return!0;d.cursor++}return!1}function q(){return n<=d.cursor}function v(){return i<=d.cursor}function h(){return e<=d.cursor}function z(){if(!function(){var e,r;if(d.ket=d.cursor,e=d.find_among_b(a,43)){switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:if(!h())return!1;d.slice_del();break;case 2:if(!h())return!1;d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"ic")&&(d.bra=d.cursor,h()?d.slice_del():d.slice_from("iqU"));break;case 3:if(!h())return!1;d.slice_from("log");break;case 4:if(!h())return!1;d.slice_from("u");break;case 5:if(!h())return!1;d.slice_from("ent");break;case 6:if(!q())return!1;if(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,e=d.find_among_b(o,6))switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:h()&&(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"at")&&(d.bra=d.cursor,h()&&d.slice_del()));break;case 2:h()?d.slice_del():v()&&d.slice_from("eux");break;case 3:h()&&d.slice_del();break;case 4:q()&&d.slice_from("i")}break;case 7:if(!h())return!1;if(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,e=d.find_among_b(c,3))switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:h()?d.slice_del():d.slice_from("abl");break;case 2:h()?d.slice_del():d.slice_from("iqU");break;case 3:h()&&d.slice_del()}break;case 8:if(!h())return!1;if(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"at")&&(d.bra=d.cursor,h()&&(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"ic")))){d.bra=d.cursor,h()?d.slice_del():d.slice_from("iqU");break}break;case 9:d.slice_from("eau");break;case 10:if(!v())return!1;d.slice_from("al");break;case 11:if(h())d.slice_del();else{if(!v())return!1;d.slice_from("eux")}break;case 12:if(!v()||!d.out_grouping_b(_,97,251))return!1;d.slice_del();break;case 13:return q()&&d.slice_from("ant"),!1;case 14:return q()&&d.slice_from("ent"),!1;case 15:return r=d.limit-d.cursor,d.in_grouping_b(_,97,251)&&q()&&(d.cursor=d.limit-r,d.slice_del()),!1}return!0}return!1}()&&(d.cursor=d.limit,!function(){var e,r;if(d.cursor<n)return!1;if(r=d.limit_backward,d.limit_backward=n,d.ket=d.cursor,!(e=d.find_among_b(l,35)))return d.limit_backward=r,!1;if(d.bra=d.cursor,1==e){if(!d.out_grouping_b(_,97,251))return d.limit_backward=r,!1;d.slice_del()}return d.limit_backward=r,!0}()&&(d.cursor=d.limit,!function(){var e,r,s;if(d.cursor<n)return!1;if(r=d.limit_backward,d.limit_backward=n,d.ket=d.cursor,!(e=d.find_among_b(w,38)))return d.limit_backward=r,!1;switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:if(!h())return d.limit_backward=r,!1;d.slice_del();break;case 2:d.slice_del();break;case 3:d.slice_del(),s=d.limit-d.cursor,d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(1,"e")?(d.bra=d.cursor,d.slice_del()):d.cursor=d.limit-s}return d.limit_backward=r,!0}())))return d.cursor=d.limit,void function(){var e,r,s,i,t=d.limit-d.cursor;if(d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(1,"s")?(d.bra=d.cursor,r=d.limit-d.cursor,d.out_grouping_b(b,97,232)?(d.cursor=d.limit-r,d.slice_del()):d.cursor=d.limit-t):d.cursor=d.limit-t,d.cursor>=n){if(s=d.limit_backward,d.limit_backward=n,d.ket=d.cursor,e=d.find_among_b(f,7))switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:if(h()){if(i=d.limit-d.cursor,!d.eq_s_b(1,"s")&&(d.cursor=d.limit-i,!d.eq_s_b(1,"t")))break;d.slice_del()}break;case 2:d.slice_from("i");break;case 3:d.slice_del();break;case 4:d.eq_s_b(2,"gu")&&d.slice_del()}d.limit_backward=s}}();d.cursor=d.limit,d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(1,"Y")?(d.bra=d.cursor,d.slice_from("i")):(d.cursor=d.limit,d.eq_s_b(1,"ç")&&(d.bra=d.cursor,d.slice_from("c")))}this.setCurrent=function(e){d.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return d.getCurrent()},this.stem=function(){var r,s=d.cursor;return function(){for(var e,r;;){if(e=d.cursor,d.in_grouping(_,97,251)){if(d.bra=d.cursor,r=d.cursor,k("u","U",e))continue;if(d.cursor=r,k("i","I",e))continue;if(d.cursor=r,p("y","Y",e))continue}if(d.cursor=e,d.bra=e,!k("y","Y",e)){if(d.cursor=e,d.eq_s(1,"q")&&(d.bra=d.cursor,p("u","U",e)))continue;if(d.cursor=e,e>=d.limit)return;d.cursor++}}}(),d.cursor=s,function(){var r=d.cursor;if(n=d.limit,i=n,e=n,d.in_grouping(_,97,251)&&d.in_grouping(_,97,251)&&d.cursor<d.limit)d.cursor++;else if(d.cursor=r,!d.find_among(t,3)){d.cursor=r;do{if(d.cursor>=d.limit){d.cursor=n;break}d.cursor++}while(!d.in_grouping(_,97,251))}n=d.cursor,d.cursor=r,g()||(i=d.cursor,g()||(e=d.cursor))}(),d.limit_backward=s,d.cursor=d.limit,z(),d.cursor=d.limit,r=d.limit-d.cursor,d.find_among_b(m,5)&&(d.cursor=d.limit-r,d.ket=d.cursor,d.cursor>d.limit_backward&&(d.cursor--,d.bra=d.cursor,d.slice_del())),d.cursor=d.limit,function(){for(var e,r=1;d.out_grouping_b(_,97,251);)r--;if(r<=0){if(d.ket=d.cursor,e=d.limit-d.cursor,!d.eq_s_b(1,"é")&&(d.cursor=d.limit-e,!d.eq_s_b(1,"è")))return;d.bra=d.cursor,d.slice_from("e")}}(),d.cursor=d.limit_backward,function(){for(var e,r;r=d.cursor,d.bra=r,e=d.find_among(u,4);)switch(d.ket=d.cursor,e){case 1:d.slice_from("i");break;case 2:d.slice_from("u");break;case 3:d.slice_from("y");break;case 4:if(d.cursor>=d.limit)return;d.cursor++}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.fr.stemmer,"stemmer-fr"),e.fr.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("ai aie aient aies ait as au aura aurai auraient aurais aurait auras aurez auriez aurions aurons auront aux avaient avais avait avec avez aviez avions avons ayant ayez ayons c ce ceci celà ces cet cette d dans de des du elle en es est et eu eue eues eurent eus eusse eussent eusses eussiez eussions eut eux eûmes eût eûtes furent fus fusse fussent fusses fussiez fussions fut fûmes fût fûtes ici il ils j je l la le les leur leurs lui m ma mais me mes moi mon même n ne nos notre nous on ont ou par pas pour qu que quel quelle quelles quels qui s sa sans se sera serai seraient serais serait seras serez seriez serions serons seront ses soi soient sois soit sommes son sont soyez soyons suis sur t ta te tes toi ton tu un une vos votre vous y à étaient étais était étant étiez étions été étée étées étés êtes".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.fr.stopWordFilter,"stopWordFilter-fr")}});
\ No newline at end of file
!function(e,n){"function"==typeof define&&define.amd?define(n):"object"==typeof exports?module.exports=n():n()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var n,r,i;e.hu=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.hu.trimmer,e.hu.stopWordFilter,e.hu.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.hu.stemmer))},e.hu.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.hu.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.hu.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.trimmer,"trimmer-hu"),e.hu.stemmer=(n=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){var e,i=[new n("cs",-1,-1),new n("dzs",-1,-1),new n("gy",-1,-1),new n("ly",-1,-1),new n("ny",-1,-1),new n("sz",-1,-1),new n("ty",-1,-1),new n("zs",-1,-1)],a=[new n("á",-1,1),new n("é",-1,2)],t=[new n("bb",-1,-1),new n("cc",-1,-1),new n("dd",-1,-1),new n("ff",-1,-1),new n("gg",-1,-1),new n("jj",-1,-1),new n("kk",-1,-1),new n("ll",-1,-1),new n("mm",-1,-1),new n("nn",-1,-1),new n("pp",-1,-1),new n("rr",-1,-1),new n("ccs",-1,-1),new n("ss",-1,-1),new n("zzs",-1,-1),new n("tt",-1,-1),new n("vv",-1,-1),new n("ggy",-1,-1),new n("lly",-1,-1),new n("nny",-1,-1),new n("tty",-1,-1),new n("ssz",-1,-1),new n("zz",-1,-1)],s=[new n("al",-1,1),new n("el",-1,2)],c=[new n("ba",-1,-1),new n("ra",-1,-1),new n("be",-1,-1),new n("re",-1,-1),new n("ig",-1,-1),new n("nak",-1,-1),new n("nek",-1,-1),new n("val",-1,-1),new n("vel",-1,-1),new n("ul",-1,-1),new n("nál",-1,-1),new n("nél",-1,-1),new n("ból",-1,-1),new n("ról",-1,-1),new n("tól",-1,-1),new n("bõl",-1,-1),new n("rõl",-1,-1),new n("tõl",-1,-1),new n("ül",-1,-1),new n("n",-1,-1),new n("an",19,-1),new n("ban",20,-1),new n("en",19,-1),new n("ben",22,-1),new n("képpen",22,-1),new n("on",19,-1),new n("ön",19,-1),new n("képp",-1,-1),new n("kor",-1,-1),new n("t",-1,-1),new n("at",29,-1),new n("et",29,-1),new n("ként",29,-1),new n("anként",32,-1),new n("enként",32,-1),new n("onként",32,-1),new n("ot",29,-1),new n("ért",29,-1),new n("öt",29,-1),new n("hez",-1,-1),new n("hoz",-1,-1),new n("höz",-1,-1),new n("",-1,-1),new n("",-1,-1)],w=[new n("án",-1,2),new n("én",-1,1),new n("ánként",-1,3)],o=[new n("stul",-1,2),new n("astul",0,1),new n("ástul",0,3),new n("stül",-1,2),new n("estül",3,1),new n("éstül",3,4)],l=[new n("á",-1,1),new n("é",-1,2)],u=[new n("k",-1,7),new n("ak",0,4),new n("ek",0,6),new n("ok",0,5),new n("ák",0,1),new n("ék",0,2),new n("ök",0,3)],m=[new n("éi",-1,7),new n("áéi",0,6),new n("ééi",0,5),new n("é",-1,9),new n("",3,4),new n("aké",4,1),new n("eké",4,1),new n("oké",4,1),new n("áké",4,3),new n("éké",4,2),new n("öké",4,1),new n("éé",3,8)],k=[new n("a",-1,18),new n("ja",0,17),new n("d",-1,16),new n("ad",2,13),new n("ed",2,13),new n("od",2,13),new n("ád",2,14),new n("éd",2,15),new n("öd",2,13),new n("e",-1,18),new n("je",9,17),new n("nk",-1,4),new n("unk",11,1),new n("ánk",11,2),new n("énk",11,3),new n("ünk",11,1),new n("uk",-1,8),new n("juk",16,7),new n("ájuk",17,5),new n("ük",-1,8),new n("jük",19,7),new n("éjük",20,6),new n("m",-1,12),new n("am",22,9),new n("em",22,9),new n("om",22,9),new n("ám",22,10),new n("ém",22,11),new n("o",-1,18),new n("á",-1,19),new n("é",-1,20)],f=[new n("id",-1,10),new n("aid",0,9),new n("jaid",1,6),new n("eid",0,9),new n("jeid",3,6),new n("áid",0,7),new n("éid",0,8),new n("i",-1,15),new n("ai",7,14),new n("jai",8,11),new n("ei",7,14),new n("jei",10,11),new n("ái",7,12),new n("éi",7,13),new n("itek",-1,24),new n("eitek",14,21),new n("jeitek",15,20),new n("éitek",14,23),new n("ik",-1,29),new n("aik",18,26),new n("jaik",19,25),new n("eik",18,26),new n("jeik",21,25),new n("áik",18,27),new n("éik",18,28),new n("ink",-1,20),new n("aink",25,17),new n("jaink",26,16),new n("eink",25,17),new n("jeink",28,16),new n("áink",25,18),new n("éink",25,19),new n("aitok",-1,21),new n("jaitok",32,20),new n("áitok",-1,22),new n("im",-1,5),new n("aim",35,4),new n("jaim",36,1),new n("eim",35,4),new n("jeim",38,1),new n("áim",35,2),new n("éim",35,3)],b=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,17,52,14],d=new r;function g(){return e<=d.cursor}function h(){var e=d.limit-d.cursor;return!!d.find_among_b(t,23)&&(d.cursor=d.limit-e,!0)}function p(){if(d.cursor>d.limit_backward){d.cursor--,d.ket=d.cursor;var e=d.cursor-1;d.limit_backward<=e&&e<=d.limit&&(d.cursor=e,d.bra=e,d.slice_del())}}function _(){d.ket=d.cursor,d.find_among_b(c,44)&&(d.bra=d.cursor,g()&&(d.slice_del(),function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(a,2))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:d.slice_from("a");break;case 2:d.slice_from("e")}}()))}this.setCurrent=function(e){d.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return d.getCurrent()},this.stem=function(){var n=d.cursor;return function(){var n,r=d.cursor;if(e=d.limit,d.in_grouping(b,97,252))for(;;){if(n=d.cursor,d.out_grouping(b,97,252))return d.cursor=n,d.find_among(i,8)||(d.cursor=n,n<d.limit&&d.cursor++),void(e=d.cursor);if(d.cursor=n,n>=d.limit)return void(e=n);d.cursor++}if(d.cursor=r,d.out_grouping(b,97,252)){for(;!d.in_grouping(b,97,252);){if(d.cursor>=d.limit)return;d.cursor++}e=d.cursor}}(),d.limit_backward=n,d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(s,2))&&(d.bra=d.cursor,g())){if((1==e||2==e)&&!h())return;d.slice_del(),p()}}(),d.cursor=d.limit,_(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(w,3))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:d.slice_from("e");break;case 2:case 3:d.slice_from("a")}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(o,6))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:case 2:d.slice_del();break;case 3:d.slice_from("a");break;case 4:d.slice_from("e")}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(l,2))&&(d.bra=d.cursor,g())){if((1==e||2==e)&&!h())return;d.slice_del(),p()}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(m,12))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:case 4:case 7:case 9:d.slice_del();break;case 2:case 5:case 8:d.slice_from("e");break;case 3:case 6:d.slice_from("a")}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(k,31))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:case 4:case 7:case 8:case 9:case 12:case 13:case 16:case 17:case 18:d.slice_del();break;case 2:case 5:case 10:case 14:case 19:d.slice_from("a");break;case 3:case 6:case 11:case 15:case 20:d.slice_from("e")}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(f,42))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:case 4:case 5:case 6:case 9:case 10:case 11:case 14:case 15:case 16:case 17:case 20:case 21:case 24:case 25:case 26:case 29:d.slice_del();break;case 2:case 7:case 12:case 18:case 22:case 27:d.slice_from("a");break;case 3:case 8:case 13:case 19:case 23:case 28:d.slice_from("e")}}(),d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(u,7))&&(d.bra=d.cursor,g()))switch(e){case 1:d.slice_from("a");break;case 2:d.slice_from("e");break;case 3:case 4:case 5:case 6:case 7:d.slice_del()}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.stemmer,"stemmer-hu"),e.hu.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a abban ahhoz ahogy ahol aki akik akkor alatt amely amelyek amelyekben amelyeket amelyet amelynek ami amikor amit amolyan amíg annak arra arról az azok azon azonban azt aztán azután azzal azért be belül benne bár cikk cikkek cikkeket csak de e ebben eddig egy egyes egyetlen egyik egyre egyéb egész ehhez ekkor el ellen elsõ elég elõ elõször elõtt emilyen ennek erre ez ezek ezen ezt ezzel ezért fel felé hanem hiszen hogy hogyan igen ill ill. illetve ilyen ilyenkor ismét ison itt jobban jó jól kell kellett keressünk keresztül ki kívül között közül legalább legyen lehet lehetett lenne lenni lesz lett maga magát majd majd meg mellett mely melyek mert mi mikor milyen minden mindenki mindent mindig mint mintha mit mivel miért most már más másik még míg nagy nagyobb nagyon ne nekem neki nem nincs néha néhány nélkül olyan ott pedig persze rá s saját sem semmi sok sokat sokkal szemben szerint szinte számára talán tehát teljes tovább továbbá több ugyanis utolsó után utána vagy vagyis vagyok valaki valami valamint való van vannak vele vissza viszont volna volt voltak voltam voltunk által általában át én éppen és így õ õk õket össze úgy új újabb újra".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.hu.stopWordFilter,"stopWordFilter-hu")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,i,n;e.it=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.it.trimmer,e.it.stopWordFilter,e.it.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.it.stemmer))},e.it.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.it.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.it.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.it.trimmer,"trimmer-it"),e.it.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,i=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var e,n,o,t=[new r("",-1,7),new r("qu",0,6),new r("á",0,1),new r("é",0,2),new r("í",0,3),new r("ó",0,4),new r("ú",0,5)],s=[new r("",-1,3),new r("I",0,1),new r("U",0,2)],a=[new r("la",-1,-1),new r("cela",0,-1),new r("gliela",0,-1),new r("mela",0,-1),new r("tela",0,-1),new r("vela",0,-1),new r("le",-1,-1),new r("cele",6,-1),new r("gliele",6,-1),new r("mele",6,-1),new r("tele",6,-1),new r("vele",6,-1),new r("ne",-1,-1),new r("cene",12,-1),new r("gliene",12,-1),new r("mene",12,-1),new r("sene",12,-1),new r("tene",12,-1),new r("vene",12,-1),new r("ci",-1,-1),new r("li",-1,-1),new r("celi",20,-1),new r("glieli",20,-1),new r("meli",20,-1),new r("teli",20,-1),new r("veli",20,-1),new r("gli",20,-1),new r("mi",-1,-1),new r("si",-1,-1),new r("ti",-1,-1),new r("vi",-1,-1),new r("lo",-1,-1),new r("celo",31,-1),new r("glielo",31,-1),new r("melo",31,-1),new r("telo",31,-1),new r("velo",31,-1)],u=[new r("ando",-1,1),new r("endo",-1,1),new r("ar",-1,2),new r("er",-1,2),new r("ir",-1,2)],c=[new r("ic",-1,-1),new r("abil",-1,-1),new r("os",-1,-1),new r("iv",-1,1)],w=[new r("ic",-1,1),new r("abil",-1,1),new r("iv",-1,1)],l=[new r("ica",-1,1),new r("logia",-1,3),new r("osa",-1,1),new r("ista",-1,1),new r("iva",-1,9),new r("anza",-1,1),new r("enza",-1,5),new r("ice",-1,1),new r("atrice",7,1),new r("iche",-1,1),new r("logie",-1,3),new r("abile",-1,1),new r("ibile",-1,1),new r("usione",-1,4),new r("azione",-1,2),new r("uzione",-1,4),new r("atore",-1,2),new r("ose",-1,1),new r("ante",-1,1),new r("mente",-1,1),new r("amente",19,7),new r("iste",-1,1),new r("ive",-1,9),new r("anze",-1,1),new r("enze",-1,5),new r("ici",-1,1),new r("atrici",25,1),new r("ichi",-1,1),new r("abili",-1,1),new r("ibili",-1,1),new r("ismi",-1,1),new r("usioni",-1,4),new r("azioni",-1,2),new r("uzioni",-1,4),new r("atori",-1,2),new r("osi",-1,1),new r("anti",-1,1),new r("amenti",-1,6),new r("imenti",-1,6),new r("isti",-1,1),new r("ivi",-1,9),new r("ico",-1,1),new r("ismo",-1,1),new r("oso",-1,1),new r("amento",-1,6),new r("imento",-1,6),new r("ivo",-1,9),new r("ità",-1,8),new r("istà",-1,1),new r("istè",-1,1),new r("istì",-1,1)],m=[new r("isca",-1,1),new r("enda",-1,1),new r("ata",-1,1),new r("ita",-1,1),new r("uta",-1,1),new r("ava",-1,1),new r("eva",-1,1),new r("iva",-1,1),new r("erebbe",-1,1),new r("irebbe",-1,1),new r("isce",-1,1),new r("ende",-1,1),new r("are",-1,1),new r("ere",-1,1),new r("ire",-1,1),new r("asse",-1,1),new r("ate",-1,1),new r("avate",16,1),new r("evate",16,1),new r("ivate",16,1),new r("ete",-1,1),new r("erete",20,1),new r("irete",20,1),new r("ite",-1,1),new r("ereste",-1,1),new r("ireste",-1,1),new r("ute",-1,1),new r("erai",-1,1),new r("irai",-1,1),new r("isci",-1,1),new r("endi",-1,1),new r("erei",-1,1),new r("irei",-1,1),new r("assi",-1,1),new r("ati",-1,1),new r("iti",-1,1),new r("eresti",-1,1),new r("iresti",-1,1),new r("uti",-1,1),new r("avi",-1,1),new r("evi",-1,1),new r("ivi",-1,1),new r("isco",-1,1),new r("ando",-1,1),new r("endo",-1,1),new r("Yamo",-1,1),new r("iamo",-1,1),new r("avamo",-1,1),new r("evamo",-1,1),new r("ivamo",-1,1),new r("eremo",-1,1),new r("iremo",-1,1),new r("assimo",-1,1),new r("ammo",-1,1),new r("emmo",-1,1),new r("eremmo",54,1),new r("iremmo",54,1),new r("immo",-1,1),new r("ano",-1,1),new r("iscano",58,1),new r("avano",58,1),new r("evano",58,1),new r("ivano",58,1),new r("eranno",-1,1),new r("iranno",-1,1),new r("ono",-1,1),new r("iscono",65,1),new r("arono",65,1),new r("erono",65,1),new r("irono",65,1),new r("erebbero",-1,1),new r("irebbero",-1,1),new r("assero",-1,1),new r("essero",-1,1),new r("issero",-1,1),new r("ato",-1,1),new r("ito",-1,1),new r("uto",-1,1),new r("avo",-1,1),new r("evo",-1,1),new r("ivo",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("ir",-1,1),new r("erà",-1,1),new r("irà",-1,1),new r("erò",-1,1),new r("irò",-1,1)],f=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,128,8,2,1],v=[17,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,128,8,2],b=[17],d=new i;function _(e,r,i){return!(!d.eq_s(1,e)||(d.ket=d.cursor,!d.in_grouping(f,97,249)))&&(d.slice_from(r),d.cursor=i,!0)}function g(e){if(d.cursor=e,!d.in_grouping(f,97,249))return!1;for(;!d.out_grouping(f,97,249);){if(d.cursor>=d.limit)return!1;d.cursor++}return!0}function p(){var e,r=d.cursor;if(!function(){if(d.in_grouping(f,97,249)){var e=d.cursor;if(d.out_grouping(f,97,249)){for(;!d.in_grouping(f,97,249);){if(d.cursor>=d.limit)return g(e);d.cursor++}return!0}return g(e)}return!1}()){if(d.cursor=r,!d.out_grouping(f,97,249))return;if(e=d.cursor,d.out_grouping(f,97,249)){for(;!d.in_grouping(f,97,249);){if(d.cursor>=d.limit)return d.cursor=e,void(d.in_grouping(f,97,249)&&d.cursor<d.limit&&d.cursor++);d.cursor++}return void(o=d.cursor)}if(d.cursor=e,!d.in_grouping(f,97,249)||d.cursor>=d.limit)return;d.cursor++}o=d.cursor}function k(){for(;!d.in_grouping(f,97,249);){if(d.cursor>=d.limit)return!1;d.cursor++}for(;!d.out_grouping(f,97,249);){if(d.cursor>=d.limit)return!1;d.cursor++}return!0}function h(){return o<=d.cursor}function q(){return e<=d.cursor}function C(){var e;if(d.ket=d.cursor,!(e=d.find_among_b(l,51)))return!1;switch(d.bra=d.cursor,e){case 1:if(!q())return!1;d.slice_del();break;case 2:if(!q())return!1;d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"ic")&&(d.bra=d.cursor,q()&&d.slice_del());break;case 3:if(!q())return!1;d.slice_from("log");break;case 4:if(!q())return!1;d.slice_from("u");break;case 5:if(!q())return!1;d.slice_from("ente");break;case 6:if(!h())return!1;d.slice_del();break;case 7:if(!(n<=d.cursor))return!1;d.slice_del(),d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(c,4))&&(d.bra=d.cursor,q()&&(d.slice_del(),1==e&&(d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"at")&&(d.bra=d.cursor,q()&&d.slice_del()))));break;case 8:if(!q())return!1;d.slice_del(),d.ket=d.cursor,(e=d.find_among_b(w,3))&&(d.bra=d.cursor,1==e&&q()&&d.slice_del());break;case 9:if(!q())return!1;d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"at")&&(d.bra=d.cursor,q()&&(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(2,"ic")&&(d.bra=d.cursor,q()&&d.slice_del())))}return!0}function z(){var e;e=d.limit-d.cursor,d.ket=d.cursor,d.in_grouping_b(v,97,242)&&(d.bra=d.cursor,h()&&(d.slice_del(),d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(1,"i")&&(d.bra=d.cursor,h())))?d.slice_del():d.cursor=d.limit-e,d.ket=d.cursor,d.eq_s_b(1,"h")&&(d.bra=d.cursor,d.in_grouping_b(b,99,103)&&h()&&d.slice_del())}this.setCurrent=function(e){d.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return d.getCurrent()},this.stem=function(){var r,i,c,w=d.cursor;return function(){for(var e,r,i,n,o=d.cursor;;){if(d.bra=d.cursor,e=d.find_among(t,7))switch(d.ket=d.cursor,e){case 1:d.slice_from("à");continue;case 2:d.slice_from("è");continue;case 3:d.slice_from("ì");continue;case 4:d.slice_from("ò");continue;case 5:d.slice_from("ù");continue;case 6:d.slice_from("qU");continue;case 7:if(d.cursor>=d.limit)break;d.cursor++;continue}break}for(d.cursor=o;;)for(r=d.cursor;;){if(i=d.cursor,d.in_grouping(f,97,249)){if(d.bra=d.cursor,n=d.cursor,_("u","U",i))break;if(d.cursor=n,_("i","I",i))break}if(d.cursor=i,d.cursor>=d.limit)return void(d.cursor=r);d.cursor++}}(),d.cursor=w,r=d.cursor,o=d.limit,n=o,e=o,p(),d.cursor=r,k()&&(n=d.cursor,k()&&(e=d.cursor)),d.limit_backward=w,d.cursor=d.limit,function(){var e;if(d.ket=d.cursor,d.find_among_b(a,37)&&(d.bra=d.cursor,(e=d.find_among_b(u,5))&&h()))switch(e){case 1:d.slice_del();break;case 2:d.slice_from("e")}}(),d.cursor=d.limit,C()||(d.cursor=d.limit,d.cursor>=o&&(c=d.limit_backward,d.limit_backward=o,d.ket=d.cursor,(i=d.find_among_b(m,87))&&(d.bra=d.cursor,1==i&&d.slice_del()),d.limit_backward=c)),d.cursor=d.limit,z(),d.cursor=d.limit_backward,function(){for(var e;d.bra=d.cursor,e=d.find_among(s,3);)switch(d.ket=d.cursor,e){case 1:d.slice_from("i");break;case 2:d.slice_from("u");break;case 3:if(d.cursor>=d.limit)return;d.cursor++}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.it.stemmer,"stemmer-it"),e.it.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a abbia abbiamo abbiano abbiate ad agl agli ai al all alla alle allo anche avemmo avendo avesse avessero avessi avessimo aveste avesti avete aveva avevamo avevano avevate avevi avevo avrai avranno avrebbe avrebbero avrei avremmo avremo avreste avresti avrete avrà avrò avuta avute avuti avuto c che chi ci coi col come con contro cui da dagl dagli dai dal dall dalla dalle dallo degl degli dei del dell della delle dello di dov dove e ebbe ebbero ebbi ed era erano eravamo eravate eri ero essendo faccia facciamo facciano facciate faccio facemmo facendo facesse facessero facessi facessimo faceste facesti faceva facevamo facevano facevate facevi facevo fai fanno farai faranno farebbe farebbero farei faremmo faremo fareste faresti farete farà farò fece fecero feci fosse fossero fossi fossimo foste fosti fu fui fummo furono gli ha hai hanno ho i il in io l la le lei li lo loro lui ma mi mia mie miei mio ne negl negli nei nel nell nella nelle nello noi non nostra nostre nostri nostro o per perché più quale quanta quante quanti quanto quella quelle quelli quello questa queste questi questo sarai saranno sarebbe sarebbero sarei saremmo saremo sareste saresti sarete sarà sarò se sei si sia siamo siano siate siete sono sta stai stando stanno starai staranno starebbe starebbero starei staremmo staremo stareste staresti starete starà starò stava stavamo stavano stavate stavi stavo stemmo stesse stessero stessi stessimo steste stesti stette stettero stetti stia stiamo stiano stiate sto su sua sue sugl sugli sui sul sull sulla sulle sullo suo suoi ti tra tu tua tue tuo tuoi tutti tutto un una uno vi voi vostra vostre vostri vostro è".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.it.stopWordFilter,"stopWordFilter-it")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r="2"==e.version[0];e.jp=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.jp.stopWordFilter,e.jp.stemmer),r?this.tokenizer=e.jp.tokenizer:(e.tokenizer&&(e.tokenizer=e.jp.tokenizer),this.tokenizerFn&&(this.tokenizerFn=e.jp.tokenizer))};var t=new e.TinySegmenter;e.jp.tokenizer=function(n){if(!arguments.length||null==n||null==n)return[];if(Array.isArray(n))return n.map(function(t){return r?new e.Token(t.toLowerCase()):t.toLowerCase()});for(var i=n.toString().toLowerCase().replace(/^\s+/,""),o=i.length-1;o>=0;o--)if(/\S/.test(i.charAt(o))){i=i.substring(0,o+1);break}return t.segment(i).filter(function(e){return!!e}).map(function(t){return r?new e.Token(t):t})},e.jp.stemmer=function(e){return e},e.Pipeline.registerFunction(e.jp.stemmer,"stemmer-jp"),e.jp.wordCharacters="一二三四五六七八九十百千万億兆一-龠々〆ヵヶぁ-んァ-ヴーア-ン゙a-zA-Za-zA-Z0-90-9",e.jp.stopWordFilter=function(t){if(-1===e.jp.stopWordFilter.stopWords.indexOf(r?t.toString():t))return t},e.jp.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("これ それ あれ この その あの ここ そこ あそこ こちら どこ だれ なに なん 何 私 貴方 貴方方 我々 私達 あの人 あのかた 彼女 彼 です あります おります います は が の に を で え から まで より も どの と し それで しかし".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.jp.stopWordFilter,"stopWordFilter-jp")}});
\ No newline at end of file
!function(e,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){e.multiLanguage=function(){for(var i=Array.prototype.slice.call(arguments),t=i.join("-"),r="",n=[],s=[],p=0;p<i.length;++p)"en"==i[p]?(r+="\\w",n.unshift(e.stopWordFilter),n.push(e.stemmer),s.push(e.stemmer)):(r+=e[i[p]].wordCharacters,n.unshift(e[i[p]].stopWordFilter),n.push(e[i[p]].stemmer),s.push(e[i[p]].stemmer));var o=e.trimmerSupport.generateTrimmer(r);return e.Pipeline.registerFunction(o,"lunr-multi-trimmer-"+t),n.unshift(o),function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add.apply(this.pipeline,n),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add.apply(this.searchPipeline,s))}}}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,n,i;e.no=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.no.trimmer,e.no.stopWordFilter,e.no.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.no.stemmer))},e.no.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.no.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.no.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.no.trimmer,"trimmer-no"),e.no.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,i=new function(){var e,i,t=[new r("a",-1,1),new r("e",-1,1),new r("ede",1,1),new r("ande",1,1),new r("ende",1,1),new r("ane",1,1),new r("ene",1,1),new r("hetene",6,1),new r("erte",1,3),new r("en",-1,1),new r("heten",9,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("heter",12,1),new r("s",-1,2),new r("as",14,1),new r("es",14,1),new r("edes",16,1),new r("endes",16,1),new r("enes",16,1),new r("hetenes",19,1),new r("ens",14,1),new r("hetens",21,1),new r("ers",14,1),new r("ets",14,1),new r("et",-1,1),new r("het",25,1),new r("ert",-1,3),new r("ast",-1,1)],o=[new r("dt",-1,-1),new r("vt",-1,-1)],s=[new r("leg",-1,1),new r("eleg",0,1),new r("ig",-1,1),new r("eig",2,1),new r("lig",2,1),new r("elig",4,1),new r("els",-1,1),new r("lov",-1,1),new r("elov",7,1),new r("slov",7,1),new r("hetslov",9,1)],a=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,128],m=[119,125,149,1],l=new n;this.setCurrent=function(e){l.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return l.getCurrent()},this.stem=function(){var r,n,u,d,c=l.cursor;return function(){var r,n=l.cursor+3;if(i=l.limit,0<=n||n<=l.limit){for(e=n;;){if(r=l.cursor,l.in_grouping(a,97,248)){l.cursor=r;break}if(r>=l.limit)return;l.cursor=r+1}for(;!l.out_grouping(a,97,248);){if(l.cursor>=l.limit)return;l.cursor++}(i=l.cursor)<e&&(i=e)}}(),l.limit_backward=c,l.cursor=l.limit,function(){var e,r,n;if(l.cursor>=i&&(r=l.limit_backward,l.limit_backward=i,l.ket=l.cursor,e=l.find_among_b(t,29),l.limit_backward=r,e))switch(l.bra=l.cursor,e){case 1:l.slice_del();break;case 2:n=l.limit-l.cursor,l.in_grouping_b(m,98,122)?l.slice_del():(l.cursor=l.limit-n,l.eq_s_b(1,"k")&&l.out_grouping_b(a,97,248)&&l.slice_del());break;case 3:l.slice_from("er")}}(),l.cursor=l.limit,n=l.limit-l.cursor,l.cursor>=i&&(r=l.limit_backward,l.limit_backward=i,l.ket=l.cursor,l.find_among_b(o,2)?(l.bra=l.cursor,l.limit_backward=r,l.cursor=l.limit-n,l.cursor>l.limit_backward&&(l.cursor--,l.bra=l.cursor,l.slice_del())):l.limit_backward=r),l.cursor=l.limit,l.cursor>=i&&(d=l.limit_backward,l.limit_backward=i,l.ket=l.cursor,(u=l.find_among_b(s,11))?(l.bra=l.cursor,l.limit_backward=d,1==u&&l.slice_del()):l.limit_backward=d),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent()}):(i.setCurrent(e),i.stem(),i.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.no.stemmer,"stemmer-no"),e.no.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("alle at av bare begge ble blei bli blir blitt både båe da de deg dei deim deira deires dem den denne der dere deres det dette di din disse ditt du dykk dykkar då eg ein eit eitt eller elles en enn er et ett etter for fordi fra før ha hadde han hans har hennar henne hennes her hjå ho hoe honom hoss hossen hun hva hvem hver hvilke hvilken hvis hvor hvordan hvorfor i ikke ikkje ikkje ingen ingi inkje inn inni ja jeg kan kom korleis korso kun kunne kva kvar kvarhelst kven kvi kvifor man mange me med medan meg meget mellom men mi min mine mitt mot mykje ned no noe noen noka noko nokon nokor nokre nå når og også om opp oss over på samme seg selv si si sia sidan siden sin sine sitt sjøl skal skulle slik so som som somme somt så sånn til um upp ut uten var vart varte ved vere verte vi vil ville vore vors vort vår være være vært å".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.no.stopWordFilter,"stopWordFilter-no")}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,s,n;e.pt=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.pt.trimmer,e.pt.stopWordFilter,e.pt.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.pt.stemmer))},e.pt.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.pt.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.pt.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.trimmer,"trimmer-pt"),e.pt.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,s=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var e,n,i,o=[new r("",-1,3),new r("ã",0,1),new r("õ",0,2)],a=[new r("",-1,3),new r("a~",0,1),new r("o~",0,2)],t=[new r("ic",-1,-1),new r("ad",-1,-1),new r("os",-1,-1),new r("iv",-1,1)],u=[new r("ante",-1,1),new r("avel",-1,1),new r("ível",-1,1)],w=[new r("ic",-1,1),new r("abil",-1,1),new r("iv",-1,1)],m=[new r("ica",-1,1),new r("ância",-1,1),new r("ência",-1,4),new r("ira",-1,9),new r("adora",-1,1),new r("osa",-1,1),new r("ista",-1,1),new r("iva",-1,8),new r("eza",-1,1),new r("logía",-1,2),new r("idade",-1,7),new r("ante",-1,1),new r("mente",-1,6),new r("amente",12,5),new r("ável",-1,1),new r("ível",-1,1),new r("ución",-1,3),new r("ico",-1,1),new r("ismo",-1,1),new r("oso",-1,1),new r("amento",-1,1),new r("imento",-1,1),new r("ivo",-1,8),new r("aça~o",-1,1),new r("ador",-1,1),new r("icas",-1,1),new r("ências",-1,4),new r("iras",-1,9),new r("adoras",-1,1),new r("osas",-1,1),new r("istas",-1,1),new r("ivas",-1,8),new r("ezas",-1,1),new r("logías",-1,2),new r("idades",-1,7),new r("uciones",-1,3),new r("adores",-1,1),new r("antes",-1,1),new r("aço~es",-1,1),new r("icos",-1,1),new r("ismos",-1,1),new r("osos",-1,1),new r("amentos",-1,1),new r("imentos",-1,1),new r("ivos",-1,8)],c=[new r("ada",-1,1),new r("ida",-1,1),new r("ia",-1,1),new r("aria",2,1),new r("eria",2,1),new r("iria",2,1),new r("ara",-1,1),new r("era",-1,1),new r("ira",-1,1),new r("ava",-1,1),new r("asse",-1,1),new r("esse",-1,1),new r("isse",-1,1),new r("aste",-1,1),new r("este",-1,1),new r("iste",-1,1),new r("ei",-1,1),new r("arei",16,1),new r("erei",16,1),new r("irei",16,1),new r("am",-1,1),new r("iam",20,1),new r("ariam",21,1),new r("eriam",21,1),new r("iriam",21,1),new r("aram",20,1),new r("eram",20,1),new r("iram",20,1),new r("avam",20,1),new r("em",-1,1),new r("arem",29,1),new r("erem",29,1),new r("irem",29,1),new r("assem",29,1),new r("essem",29,1),new r("issem",29,1),new r("ado",-1,1),new r("ido",-1,1),new r("ando",-1,1),new r("endo",-1,1),new r("indo",-1,1),new r("ara~o",-1,1),new r("era~o",-1,1),new r("ira~o",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("ir",-1,1),new r("as",-1,1),new r("adas",47,1),new r("idas",47,1),new r("ias",47,1),new r("arias",50,1),new r("erias",50,1),new r("irias",50,1),new r("aras",47,1),new r("eras",47,1),new r("iras",47,1),new r("avas",47,1),new r("es",-1,1),new r("ardes",58,1),new r("erdes",58,1),new r("irdes",58,1),new r("ares",58,1),new r("eres",58,1),new r("ires",58,1),new r("asses",58,1),new r("esses",58,1),new r("isses",58,1),new r("astes",58,1),new r("estes",58,1),new r("istes",58,1),new r("is",-1,1),new r("ais",71,1),new r("eis",71,1),new r("areis",73,1),new r("ereis",73,1),new r("ireis",73,1),new r("áreis",73,1),new r("éreis",73,1),new r("íreis",73,1),new r("ásseis",73,1),new r("ésseis",73,1),new r("ísseis",73,1),new r("áveis",73,1),new r("íeis",73,1),new r("aríeis",84,1),new r("eríeis",84,1),new r("iríeis",84,1),new r("ados",-1,1),new r("idos",-1,1),new r("amos",-1,1),new r("áramos",90,1),new r("éramos",90,1),new r("íramos",90,1),new r("ávamos",90,1),new r("íamos",90,1),new r("aríamos",95,1),new r("eríamos",95,1),new r("iríamos",95,1),new r("emos",-1,1),new r("aremos",99,1),new r("eremos",99,1),new r("iremos",99,1),new r("ássemos",99,1),new r("êssemos",99,1),new r("íssemos",99,1),new r("imos",-1,1),new r("armos",-1,1),new r("ermos",-1,1),new r("irmos",-1,1),new r("ámos",-1,1),new r("arás",-1,1),new r("erás",-1,1),new r("irás",-1,1),new r("eu",-1,1),new r("iu",-1,1),new r("ou",-1,1),new r("ará",-1,1),new r("erá",-1,1),new r("irá",-1,1)],l=[new r("a",-1,1),new r("i",-1,1),new r("o",-1,1),new r("os",-1,1),new r("á",-1,1),new r("í",-1,1),new r("ó",-1,1)],f=[new r("e",-1,1),new r("ç",-1,2),new r("é",-1,1),new r("ê",-1,1)],d=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,19,12,2],v=new s;function p(){if(v.out_grouping(d,97,250)){for(;!v.in_grouping(d,97,250);){if(v.cursor>=v.limit)return!0;v.cursor++}return!1}return!0}function _(){var e,r,s=v.cursor;if(v.in_grouping(d,97,250))if(e=v.cursor,p()){if(v.cursor=e,function(){if(v.in_grouping(d,97,250))for(;!v.out_grouping(d,97,250);){if(v.cursor>=v.limit)return!1;v.cursor++}return i=v.cursor,!0}())return}else i=v.cursor;if(v.cursor=s,v.out_grouping(d,97,250)){if(r=v.cursor,p()){if(v.cursor=r,!v.in_grouping(d,97,250)||v.cursor>=v.limit)return;v.cursor++}i=v.cursor}}function h(){for(;!v.in_grouping(d,97,250);){if(v.cursor>=v.limit)return!1;v.cursor++}for(;!v.out_grouping(d,97,250);){if(v.cursor>=v.limit)return!1;v.cursor++}return!0}function b(){return i<=v.cursor}function g(){return e<=v.cursor}function k(){var e;if(v.ket=v.cursor,!(e=v.find_among_b(m,45)))return!1;switch(v.bra=v.cursor,e){case 1:if(!g())return!1;v.slice_del();break;case 2:if(!g())return!1;v.slice_from("log");break;case 3:if(!g())return!1;v.slice_from("u");break;case 4:if(!g())return!1;v.slice_from("ente");break;case 5:if(!(n<=v.cursor))return!1;v.slice_del(),v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(t,4))&&(v.bra=v.cursor,g()&&(v.slice_del(),1==e&&(v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(2,"at")&&(v.bra=v.cursor,g()&&v.slice_del()))));break;case 6:if(!g())return!1;v.slice_del(),v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(u,3))&&(v.bra=v.cursor,1==e&&g()&&v.slice_del());break;case 7:if(!g())return!1;v.slice_del(),v.ket=v.cursor,(e=v.find_among_b(w,3))&&(v.bra=v.cursor,1==e&&g()&&v.slice_del());break;case 8:if(!g())return!1;v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(2,"at")&&(v.bra=v.cursor,g()&&v.slice_del());break;case 9:if(!b()||!v.eq_s_b(1,"e"))return!1;v.slice_from("ir")}return!0}function q(e,r){if(v.eq_s_b(1,e)){v.bra=v.cursor;var s=v.limit-v.cursor;if(v.eq_s_b(1,r))return v.cursor=v.limit-s,b()&&v.slice_del(),!1}return!0}function j(){if(!k()&&(v.cursor=v.limit,!function(){var e,r;if(v.cursor>=i){if(r=v.limit_backward,v.limit_backward=i,v.ket=v.cursor,e=v.find_among_b(c,120))return v.bra=v.cursor,1==e&&v.slice_del(),v.limit_backward=r,!0;v.limit_backward=r}return!1}()))return v.cursor=v.limit,v.ket=v.cursor,void((e=v.find_among_b(l,7))&&(v.bra=v.cursor,1==e&&b()&&v.slice_del()));var e;v.cursor=v.limit,v.ket=v.cursor,v.eq_s_b(1,"i")&&(v.bra=v.cursor,v.eq_s_b(1,"c")&&(v.cursor=v.limit,b()&&v.slice_del()))}this.setCurrent=function(e){v.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return v.getCurrent()},this.stem=function(){var r,s=v.cursor;return function(){for(var e;;){if(v.bra=v.cursor,e=v.find_among(o,3))switch(v.ket=v.cursor,e){case 1:v.slice_from("a~");continue;case 2:v.slice_from("o~");continue;case 3:if(v.cursor>=v.limit)break;v.cursor++;continue}break}}(),v.cursor=s,r=v.cursor,i=v.limit,n=i,e=i,_(),v.cursor=r,h()&&(n=v.cursor,h()&&(e=v.cursor)),v.limit_backward=s,v.cursor=v.limit,j(),v.cursor=v.limit,function(){var e;if(v.ket=v.cursor,e=v.find_among_b(f,4))switch(v.bra=v.cursor,e){case 1:b()&&(v.slice_del(),v.ket=v.cursor,v.limit,v.cursor,q("u","g")&&q("i","c"));break;case 2:v.slice_from("c")}}(),v.cursor=v.limit_backward,function(){for(var e;;){if(v.bra=v.cursor,e=v.find_among(a,3))switch(v.ket=v.cursor,e){case 1:v.slice_from("ã");continue;case 2:v.slice_from("õ");continue;case 3:if(v.cursor>=v.limit)break;v.cursor++;continue}break}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.stemmer,"stemmer-pt"),e.pt.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("a ao aos aquela aquelas aquele aqueles aquilo as até com como da das de dela delas dele deles depois do dos e ela elas ele eles em entre era eram essa essas esse esses esta estamos estas estava estavam este esteja estejam estejamos estes esteve estive estivemos estiver estivera estiveram estiverem estivermos estivesse estivessem estivéramos estivéssemos estou está estávamos estão eu foi fomos for fora foram forem formos fosse fossem fui fôramos fôssemos haja hajam hajamos havemos hei houve houvemos houver houvera houveram houverei houverem houveremos houveria houveriam houvermos houverá houverão houveríamos houvesse houvessem houvéramos houvéssemos há hão isso isto já lhe lhes mais mas me mesmo meu meus minha minhas muito na nas nem no nos nossa nossas nosso nossos num numa não nós o os ou para pela pelas pelo pelos por qual quando que quem se seja sejam sejamos sem serei seremos seria seriam será serão seríamos seu seus somos sou sua suas são só também te tem temos tenha tenham tenhamos tenho terei teremos teria teriam terá terão teríamos teu teus teve tinha tinham tive tivemos tiver tivera tiveram tiverem tivermos tivesse tivessem tivéramos tivéssemos tu tua tuas tém tínhamos um uma você vocês vos à às éramos".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.pt.stopWordFilter,"stopWordFilter-pt")}});
\ No newline at end of file
!function(e,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var i,r,n;e.ro=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.ro.trimmer,e.ro.stopWordFilter,e.ro.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.ro.stemmer))},e.ro.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.ro.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.ro.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.trimmer,"trimmer-ro"),e.ro.stemmer=(i=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var e,n,t,a,o=[new i("",-1,3),new i("I",0,1),new i("U",0,2)],s=[new i("ea",-1,3),new i("aţia",-1,7),new i("aua",-1,2),new i("iua",-1,4),new i("aţie",-1,7),new i("ele",-1,3),new i("ile",-1,5),new i("iile",6,4),new i("iei",-1,4),new i("atei",-1,6),new i("ii",-1,4),new i("ului",-1,1),new i("ul",-1,1),new i("elor",-1,3),new i("ilor",-1,4),new i("iilor",14,4)],c=[new i("icala",-1,4),new i("iciva",-1,4),new i("ativa",-1,5),new i("itiva",-1,6),new i("icale",-1,4),new i("aţiune",-1,5),new i("iţiune",-1,6),new i("atoare",-1,5),new i("itoare",-1,6),new i("ătoare",-1,5),new i("icitate",-1,4),new i("abilitate",-1,1),new i("ibilitate",-1,2),new i("ivitate",-1,3),new i("icive",-1,4),new i("ative",-1,5),new i("itive",-1,6),new i("icali",-1,4),new i("atori",-1,5),new i("icatori",18,4),new i("itori",-1,6),new i("ători",-1,5),new i("icitati",-1,4),new i("abilitati",-1,1),new i("ivitati",-1,3),new i("icivi",-1,4),new i("ativi",-1,5),new i("itivi",-1,6),new i("icităi",-1,4),new i("abilităi",-1,1),new i("ivităi",-1,3),new i("icităţi",-1,4),new i("abilităţi",-1,1),new i("ivităţi",-1,3),new i("ical",-1,4),new i("ator",-1,5),new i("icator",35,4),new i("itor",-1,6),new i("ător",-1,5),new i("iciv",-1,4),new i("ativ",-1,5),new i("itiv",-1,6),new i("icală",-1,4),new i("icivă",-1,4),new i("ativă",-1,5),new i("itivă",-1,6)],u=[new i("ica",-1,1),new i("abila",-1,1),new i("ibila",-1,1),new i("oasa",-1,1),new i("ata",-1,1),new i("ita",-1,1),new i("anta",-1,1),new i("ista",-1,3),new i("uta",-1,1),new i("iva",-1,1),new i("ic",-1,1),new i("ice",-1,1),new i("abile",-1,1),new i("ibile",-1,1),new i("isme",-1,3),new i("iune",-1,2),new i("oase",-1,1),new i("ate",-1,1),new i("itate",17,1),new i("ite",-1,1),new i("ante",-1,1),new i("iste",-1,3),new i("ute",-1,1),new i("ive",-1,1),new i("ici",-1,1),new i("abili",-1,1),new i("ibili",-1,1),new i("iuni",-1,2),new i("atori",-1,1),new i("osi",-1,1),new i("ati",-1,1),new i("itati",30,1),new i("iti",-1,1),new i("anti",-1,1),new i("isti",-1,3),new i("uti",-1,1),new i("işti",-1,3),new i("ivi",-1,1),new i("ităi",-1,1),new i("oşi",-1,1),new i("ităţi",-1,1),new i("abil",-1,1),new i("ibil",-1,1),new i("ism",-1,3),new i("ator",-1,1),new i("os",-1,1),new i("at",-1,1),new i("it",-1,1),new i("ant",-1,1),new i("ist",-1,3),new i("ut",-1,1),new i("iv",-1,1),new i("ică",-1,1),new i("abilă",-1,1),new i("ibilă",-1,1),new i("oasă",-1,1),new i("ată",-1,1),new i("ită",-1,1),new i("antă",-1,1),new i("istă",-1,3),new i("ută",-1,1),new i("ivă",-1,1)],w=[new i("ea",-1,1),new i("ia",-1,1),new i("esc",-1,1),new i("ăsc",-1,1),new i("ind",-1,1),new i("ând",-1,1),new i("are",-1,1),new i("ere",-1,1),new i("ire",-1,1),new i("âre",-1,1),new i("se",-1,2),new i("ase",10,1),new i("sese",10,2),new i("ise",10,1),new i("use",10,1),new i("âse",10,1),new i("eşte",-1,1),new i("ăşte",-1,1),new i("eze",-1,1),new i("ai",-1,1),new i("eai",19,1),new i("iai",19,1),new i("sei",-1,2),new i("eşti",-1,1),new i("ăşti",-1,1),new i("ui",-1,1),new i("ezi",-1,1),new i("âi",-1,1),new i("aşi",-1,1),new i("seşi",-1,2),new i("aseşi",29,1),new i("seseşi",29,2),new i("iseşi",29,1),new i("useşi",29,1),new i("âseşi",29,1),new i("işi",-1,1),new i("uşi",-1,1),new i("âşi",-1,1),new i("aţi",-1,2),new i("eaţi",38,1),new i("iaţi",38,1),new i("eţi",-1,2),new i("iţi",-1,2),new i("âţi",-1,2),new i("arăţi",-1,1),new i("serăţi",-1,2),new i("aserăţi",45,1),new i("seserăţi",45,2),new i("iserăţi",45,1),new i("userăţi",45,1),new i("âserăţi",45,1),new i("irăţi",-1,1),new i("urăţi",-1,1),new i("ârăţi",-1,1),new i("am",-1,1),new i("eam",54,1),new i("iam",54,1),new i("em",-1,2),new i("asem",57,1),new i("sesem",57,2),new i("isem",57,1),new i("usem",57,1),new i("âsem",57,1),new i("im",-1,2),new i("âm",-1,2),new i("ăm",-1,2),new i("arăm",65,1),new i("serăm",65,2),new i("aserăm",67,1),new i("seserăm",67,2),new i("iserăm",67,1),new i("userăm",67,1),new i("âserăm",67,1),new i("irăm",65,1),new i("urăm",65,1),new i("ârăm",65,1),new i("au",-1,1),new i("eau",76,1),new i("iau",76,1),new i("indu",-1,1),new i("ându",-1,1),new i("ez",-1,1),new i("ească",-1,1),new i("ară",-1,1),new i("seră",-1,2),new i("aseră",84,1),new i("seseră",84,2),new i("iseră",84,1),new i("useră",84,1),new i("âseră",84,1),new i("iră",-1,1),new i("ură",-1,1),new i("âră",-1,1),new i("ează",-1,1)],m=[new i("a",-1,1),new i("e",-1,1),new i("ie",1,1),new i("i",-1,1),new i("ă",-1,1)],l=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,32,0,0,4],f=new r;function p(e,i){f.eq_s(1,e)&&(f.ket=f.cursor,f.in_grouping(l,97,259)&&f.slice_from(i))}function d(){if(f.out_grouping(l,97,259)){for(;!f.in_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!0;f.cursor++}return!1}return!0}function b(){var e,i,r=f.cursor;if(f.in_grouping(l,97,259)){if(e=f.cursor,!d())return void(a=f.cursor);if(f.cursor=e,!function(){if(f.in_grouping(l,97,259))for(;!f.out_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!0;f.cursor++}return!1}())return void(a=f.cursor)}f.cursor=r,f.out_grouping(l,97,259)&&(i=f.cursor,d()&&(f.cursor=i,f.in_grouping(l,97,259)&&f.cursor<f.limit&&f.cursor++),a=f.cursor)}function v(){for(;!f.in_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!1;f.cursor++}for(;!f.out_grouping(l,97,259);){if(f.cursor>=f.limit)return!1;f.cursor++}return!0}function _(){return t<=f.cursor}function g(){var i,r=f.limit-f.cursor;if(f.ket=f.cursor,(i=f.find_among_b(c,46))&&(f.bra=f.cursor,_())){switch(i){case 1:f.slice_from("abil");break;case 2:f.slice_from("ibil");break;case 3:f.slice_from("iv");break;case 4:f.slice_from("ic");break;case 5:f.slice_from("at");break;case 6:f.slice_from("it")}return e=!0,f.cursor=f.limit-r,!0}return!1}function k(){var i,r;for(e=!1;;)if(r=f.limit-f.cursor,!g()){f.cursor=f.limit-r;break}if(f.ket=f.cursor,(i=f.find_among_b(u,62))&&(f.bra=f.cursor,n<=f.cursor)){switch(i){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.eq_s_b(1,"ţ")&&(f.bra=f.cursor,f.slice_from("t"));break;case 3:f.slice_from("ist")}e=!0}}function h(){var e;f.ket=f.cursor,(e=f.find_among_b(m,5))&&(f.bra=f.cursor,a<=f.cursor&&1==e&&f.slice_del())}this.setCurrent=function(e){f.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return f.getCurrent()},this.stem=function(){var i,r=f.cursor;return function(){for(var e,i;e=f.cursor,f.in_grouping(l,97,259)&&(i=f.cursor,f.bra=i,p("u","U"),f.cursor=i,p("i","I")),f.cursor=e,!(f.cursor>=f.limit);)f.cursor++}(),f.cursor=r,i=f.cursor,a=f.limit,t=a,n=a,b(),f.cursor=i,v()&&(t=f.cursor,v()&&(n=f.cursor)),f.limit_backward=r,f.cursor=f.limit,function(){var e,i;if(f.ket=f.cursor,(e=f.find_among_b(s,16))&&(f.bra=f.cursor,_()))switch(e){case 1:f.slice_del();break;case 2:f.slice_from("a");break;case 3:f.slice_from("e");break;case 4:f.slice_from("i");break;case 5:i=f.limit-f.cursor,f.eq_s_b(2,"ab")||(f.cursor=f.limit-i,f.slice_from("i"));break;case 6:f.slice_from("at");break;case 7:f.slice_from("aţi")}}(),f.cursor=f.limit,k(),f.cursor=f.limit,e||(f.cursor=f.limit,function(){var e,i,r;if(f.cursor>=a){if(i=f.limit_backward,f.limit_backward=a,f.ket=f.cursor,e=f.find_among_b(w,94))switch(f.bra=f.cursor,e){case 1:if(r=f.limit-f.cursor,!f.out_grouping_b(l,97,259)&&(f.cursor=f.limit-r,!f.eq_s_b(1,"u")))break;case 2:f.slice_del()}f.limit_backward=i}}(),f.cursor=f.limit),h(),f.cursor=f.limit_backward,function(){for(var e;;){if(f.bra=f.cursor,e=f.find_among(o,3))switch(f.ket=f.cursor,e){case 1:f.slice_from("i");continue;case 2:f.slice_from("u");continue;case 3:if(f.cursor>=f.limit)break;f.cursor++;continue}break}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent()}):(n.setCurrent(e),n.stem(),n.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.stemmer,"stemmer-ro"),e.ro.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("acea aceasta această aceea acei aceia acel acela acele acelea acest acesta aceste acestea aceşti aceştia acolo acord acum ai aia aibă aici al ale alea altceva altcineva am ar are asemenea asta astea astăzi asupra au avea avem aveţi azi aş aşadar aţi bine bucur bună ca care caut ce cel ceva chiar cinci cine cineva contra cu cum cumva curând curînd când cât câte câtva câţi cînd cît cîte cîtva cîţi că căci cărei căror cărui către da dacă dar datorită dată dau de deci deja deoarece departe deşi din dinaintea dintr- dintre doi doilea două drept după dă ea ei el ele eram este eu eşti face fata fi fie fiecare fii fim fiu fiţi frumos fără graţie halbă iar ieri la le li lor lui lângă lîngă mai mea mei mele mereu meu mi mie mine mult multă mulţi mulţumesc mâine mîine mă ne nevoie nici nicăieri nimeni nimeri nimic nişte noastre noastră noi noroc nostru nouă noştri nu opt ori oricare orice oricine oricum oricând oricât oricînd oricît oriunde patra patru patrulea pe pentru peste pic poate pot prea prima primul prin puţin puţina puţină până pînă rog sa sale sau se spate spre sub sunt suntem sunteţi sută sînt sîntem sînteţi să săi său ta tale te timp tine toate toată tot totuşi toţi trei treia treilea tu tăi tău un una unde undeva unei uneia unele uneori unii unor unora unu unui unuia unul vi voastre voastră voi vostru vouă voştri vreme vreo vreun vă zece zero zi zice îi îl îmi împotriva în înainte înaintea încotro încât încît între întrucât întrucît îţi ăla ălea ăsta ăstea ăştia şapte şase şi ştiu ţi ţie".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.ro.stopWordFilter,"stopWordFilter-ro")}});
\ No newline at end of file
!function(e,n){"function"==typeof define&&define.amd?define(n):"object"==typeof exports?module.exports=n():n()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var n,r,t;e.ru=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.ru.trimmer,e.ru.stopWordFilter,e.ru.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.ru.stemmer))},e.ru.wordCharacters="Ѐ-҄҇-ԯᴫᵸⷠ-ⷿꙀ-ꚟ︮︯",e.ru.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.ru.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.trimmer,"trimmer-ru"),e.ru.stemmer=(n=e.stemmerSupport.Among,r=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){var e,t,w=[new n("в",-1,1),new n("ив",0,2),new n("ыв",0,2),new n("вши",-1,1),new n("ивши",3,2),new n("ывши",3,2),new n("вшись",-1,1),new n("ившись",6,2),new n("ывшись",6,2)],i=[new n("ее",-1,1),new n("ие",-1,1),new n("ое",-1,1),new n("ые",-1,1),new n("ими",-1,1),new n("ыми",-1,1),new n("ей",-1,1),new n("ий",-1,1),new n("ой",-1,1),new n("ый",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,1),new n("ом",-1,1),new n("ым",-1,1),new n("его",-1,1),new n("ого",-1,1),new n("ему",-1,1),new n("ому",-1,1),new n("их",-1,1),new n("ых",-1,1),new n("ею",-1,1),new n("ою",-1,1),new n("ую",-1,1),new n("юю",-1,1),new n("ая",-1,1),new n("яя",-1,1)],u=[new n("ем",-1,1),new n("нн",-1,1),new n("вш",-1,1),new n("ивш",2,2),new n("ывш",2,2),new n("щ",-1,1),new n("ющ",5,1),new n("ующ",6,2)],s=[new n("сь",-1,1),new n("ся",-1,1)],o=[new n("ла",-1,1),new n("ила",0,2),new n("ыла",0,2),new n("на",-1,1),new n("ена",3,2),new n("ете",-1,1),new n("ите",-1,2),new n("йте",-1,1),new n("ейте",7,2),new n("уйте",7,2),new n("ли",-1,1),new n("или",10,2),new n("ыли",10,2),new n("й",-1,1),new n("ей",13,2),new n("уй",13,2),new n("л",-1,1),new n("ил",16,2),new n("ыл",16,2),new n("ем",-1,1),new n("им",-1,2),new n("ым",-1,2),new n("н",-1,1),new n("ен",22,2),new n("ло",-1,1),new n("ило",24,2),new n("ыло",24,2),new n("но",-1,1),new n("ено",27,2),new n("нно",27,1),new n("ет",-1,1),new n("ует",30,2),new n("ит",-1,2),new n("ыт",-1,2),new n("ют",-1,1),new n("уют",34,2),new n("ят",-1,2),new n("ны",-1,1),new n("ены",37,2),new n("ть",-1,1),new n("ить",39,2),new n("ыть",39,2),new n("ешь",-1,1),new n("ишь",-1,2),new n("ю",-1,2),new n("ую",44,2)],c=[new n("а",-1,1),new n("ев",-1,1),new n("ов",-1,1),new n("е",-1,1),new n("ие",3,1),new n("ье",3,1),new n("и",-1,1),new n("еи",6,1),new n("ии",6,1),new n("ами",6,1),new n("ями",6,1),new n("иями",10,1),new n("й",-1,1),new n("ей",12,1),new n("ией",13,1),new n("ий",12,1),new n("ой",12,1),new n("ам",-1,1),new n("ем",-1,1),new n("ием",18,1),new n("ом",-1,1),new n("ям",-1,1),new n("иям",21,1),new n("о",-1,1),new n("у",-1,1),new n("ах",-1,1),new n("ях",-1,1),new n("иях",26,1),new n("ы",-1,1),new n("ь",-1,1),new n("ю",-1,1),new n("ию",30,1),new n("ью",30,1),new n("я",-1,1),new n("ия",33,1),new n("ья",33,1)],m=[new n("ост",-1,1),new n("ость",-1,1)],l=[new n("ейше",-1,1),new n("н",-1,2),new n("ейш",-1,1),new n("ь",-1,3)],f=[33,65,8,232],a=new r;function p(){for(;!a.in_grouping(f,1072,1103);){if(a.cursor>=a.limit)return!1;a.cursor++}return!0}function d(){for(;!a.out_grouping(f,1072,1103);){if(a.cursor>=a.limit)return!1;a.cursor++}return!0}function _(e,n){var r,t;if(a.ket=a.cursor,r=a.find_among_b(e,n)){switch(a.bra=a.cursor,r){case 1:if(t=a.limit-a.cursor,!a.eq_s_b(1,"а")&&(a.cursor=a.limit-t,!a.eq_s_b(1,"я")))return!1;case 2:a.slice_del()}return!0}return!1}function b(e,n){var r;return a.ket=a.cursor,!!(r=a.find_among_b(e,n))&&(a.bra=a.cursor,1==r&&a.slice_del(),!0)}function h(){return!!b(i,26)&&(_(u,8),!0)}function g(){var n;a.ket=a.cursor,(n=a.find_among_b(m,2))&&(a.bra=a.cursor,e<=a.cursor&&1==n&&a.slice_del())}this.setCurrent=function(e){a.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return a.getCurrent()},this.stem=function(){return t=a.limit,e=t,p()&&(t=a.cursor,d()&&p()&&d()&&(e=a.cursor)),a.cursor=a.limit,!(a.cursor<t)&&(a.limit_backward=t,_(w,9)||(a.cursor=a.limit,b(s,2)||(a.cursor=a.limit),h()||(a.cursor=a.limit,_(o,46)||(a.cursor=a.limit,b(c,36)))),a.cursor=a.limit,a.ket=a.cursor,a.eq_s_b(1,"и")?(a.bra=a.cursor,a.slice_del()):a.cursor=a.limit,g(),a.cursor=a.limit,function(){var e;if(a.ket=a.cursor,e=a.find_among_b(l,4))switch(a.bra=a.cursor,e){case 1:if(a.slice_del(),a.ket=a.cursor,!a.eq_s_b(1,"н"))break;a.bra=a.cursor;case 2:if(!a.eq_s_b(1,"н"))break;case 3:a.slice_del()}}(),!0)}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stemmer,"stemmer-ru"),e.ru.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("алло без близко более больше будем будет будете будешь будто буду будут будь бы бывает бывь был была были было быть в важная важное важные важный вам вами вас ваш ваша ваше ваши вверх вдали вдруг ведь везде весь вниз внизу во вокруг вон восемнадцатый восемнадцать восемь восьмой вот впрочем времени время все всегда всего всем всеми всему всех всею всю всюду вся всё второй вы г где говорил говорит год года году да давно даже далеко дальше даром два двадцатый двадцать две двенадцатый двенадцать двух девятнадцатый девятнадцать девятый девять действительно дел день десятый десять для до довольно долго должно другая другие других друго другое другой е его ее ей ему если есть еще ещё ею её ж же жизнь за занят занята занято заняты затем зато зачем здесь значит и из или им именно иметь ими имя иногда их к каждая каждое каждые каждый кажется как какая какой кем когда кого ком кому конечно которая которого которой которые который которых кроме кругом кто куда лет ли лишь лучше люди м мало между меля менее меньше меня миллионов мимо мира мне много многочисленная многочисленное многочисленные многочисленный мной мною мог могут мож может можно можхо мои мой мор мочь моя моё мы на наверху над надо назад наиболее наконец нам нами нас начала наш наша наше наши не него недавно недалеко нее ней нельзя нем немного нему непрерывно нередко несколько нет нею неё ни нибудь ниже низко никогда никуда ними них ничего но ну нужно нх о об оба обычно один одиннадцатый одиннадцать однажды однако одного одной около он она они оно опять особенно от отовсюду отсюда очень первый перед по под пожалуйста позже пока пор пора после посреди потом потому почему почти прекрасно при про просто против процентов пятнадцатый пятнадцать пятый пять раз разве рано раньше рядом с сам сама сами самим самими самих само самого самой самом самому саму свое своего своей свои своих свою сеаой себе себя сегодня седьмой сейчас семнадцатый семнадцать семь сих сказал сказала сказать сколько слишком сначала снова со собой собою совсем спасибо стал суть т та так такая также такие такое такой там твой твоя твоё те тебе тебя тем теми теперь тех то тобой тобою тогда того тоже только том тому тот тою третий три тринадцатый тринадцать ту туда тут ты тысяч у уж уже уметь хорошо хотеть хоть хотя хочешь часто чаще чего человек чем чему через четвертый четыре четырнадцатый четырнадцать что чтоб чтобы чуть шестнадцатый шестнадцать шестой шесть эта эти этим этими этих это этого этой этом этому этот эту я \ufeffа".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.ru.stopWordFilter,"stopWordFilter-ru")}});
\ No newline at end of file
!function(r,t){"function"==typeof define&&define.amd?define(t):"object"==typeof exports?module.exports=t():t()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){r.stemmerSupport={Among:function(r,t,i,s){if(this.toCharArray=function(r){for(var t=r.length,i=new Array(t),s=0;s<t;s++)i[s]=r.charCodeAt(s);return i},!r&&""!=r||!t&&0!=t||!i)throw"Bad Among initialisation: s:"+r+", substring_i: "+t+", result: "+i;this.s_size=r.length,this.s=this.toCharArray(r),this.substring_i=t,this.result=i,this.method=s},SnowballProgram:function(){var r;return{bra:0,ket:0,limit:0,cursor:0,limit_backward:0,setCurrent:function(t){r=t,this.cursor=0,this.limit=t.length,this.limit_backward=0,this.bra=this.cursor,this.ket=this.limit},getCurrent:function(){var t=r;return r=null,t},in_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e<=s&&e>=i&&t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e))return this.cursor++,!0}return!1},in_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e<=s&&e>=i&&t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e))return this.cursor--,!0}return!1},out_grouping:function(t,i,s){if(this.cursor<this.limit){var e=r.charCodeAt(this.cursor);if(e>s||e<i)return this.cursor++,!0;if(!(t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor++,!0}return!1},out_grouping_b:function(t,i,s){if(this.cursor>this.limit_backward){var e=r.charCodeAt(this.cursor-1);if(e>s||e<i)return this.cursor--,!0;if(!(t[(e-=i)>>3]&1<<(7&e)))return this.cursor--,!0}return!1},eq_s:function(t,i){if(this.limit-this.cursor<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor+=t,!0},eq_s_b:function(t,i){if(this.cursor-this.limit_backward<t)return!1;for(var s=0;s<t;s++)if(r.charCodeAt(this.cursor-t+s)!=i.charCodeAt(s))return!1;return this.cursor-=t,!0},find_among:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=t[a],m=l;m<_.s_size;m++){if(n+l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n+l)-_.s[m])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){if(o>=(_=t[s]).s_size){if(this.cursor=n+_.s_size,!_.method)return _.result;var b=_.method();if(this.cursor=n+_.s_size,b)return _.result}if((s=_.substring_i)<0)return 0}},find_among_b:function(t,i){for(var s=0,e=i,n=this.cursor,u=this.limit_backward,o=0,h=0,c=!1;;){for(var a=s+(e-s>>1),f=0,l=o<h?o:h,_=(m=t[a]).s_size-1-l;_>=0;_--){if(n-l==u){f=-1;break}if(f=r.charCodeAt(n-1-l)-m.s[_])break;l++}if(f<0?(e=a,h=l):(s=a,o=l),e-s<=1){if(s>0||e==s||c)break;c=!0}}for(;;){var m;if(o>=(m=t[s]).s_size){if(this.cursor=n-m.s_size,!m.method)return m.result;var b=m.method();if(this.cursor=n-m.s_size,b)return m.result}if((s=m.substring_i)<0)return 0}},replace_s:function(t,i,s){var e=s.length-(i-t),n=r.substring(0,t),u=r.substring(i);return r=n+s+u,this.limit+=e,this.cursor>=i?this.cursor+=e:this.cursor>t&&(this.cursor=t),e},slice_check:function(){if(this.bra<0||this.bra>this.ket||this.ket>this.limit||this.limit>r.length)throw"faulty slice operation"},slice_from:function(r){this.slice_check(),this.replace_s(this.bra,this.ket,r)},slice_del:function(){this.slice_from("")},insert:function(r,t,i){var s=this.replace_s(r,t,i);r<=this.bra&&(this.bra+=s),r<=this.ket&&(this.ket+=s)},slice_to:function(){return this.slice_check(),r.substring(this.bra,this.ket)},eq_v_b:function(r){return this.eq_s_b(r.length,r)}}}},r.trimmerSupport={generateTrimmer:function(r){var t=new RegExp("^[^"+r+"]+"),i=new RegExp("[^"+r+"]+$");return function(r){return"function"==typeof r.update?r.update(function(r){return r.replace(t,"").replace(i,"")}):r.replace(t,"").replace(i,"")}}}}});
\ No newline at end of file
!function(e,r){"function"==typeof define&&define.amd?define(r):"object"==typeof exports?module.exports=r():r()(e.lunr)}(this,function(){return function(e){if(void 0===e)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===e.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var r,n,t;e.sv=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(e.sv.trimmer,e.sv.stopWordFilter,e.sv.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(e.sv.stemmer))},e.sv.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",e.sv.trimmer=e.trimmerSupport.generateTrimmer(e.sv.wordCharacters),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.trimmer,"trimmer-sv"),e.sv.stemmer=(r=e.stemmerSupport.Among,n=e.stemmerSupport.SnowballProgram,t=new function(){var e,t,i=[new r("a",-1,1),new r("arna",0,1),new r("erna",0,1),new r("heterna",2,1),new r("orna",0,1),new r("ad",-1,1),new r("e",-1,1),new r("ade",6,1),new r("ande",6,1),new r("arne",6,1),new r("are",6,1),new r("aste",6,1),new r("en",-1,1),new r("anden",12,1),new r("aren",12,1),new r("heten",12,1),new r("ern",-1,1),new r("ar",-1,1),new r("er",-1,1),new r("heter",18,1),new r("or",-1,1),new r("s",-1,2),new r("as",21,1),new r("arnas",22,1),new r("ernas",22,1),new r("ornas",22,1),new r("es",21,1),new r("ades",26,1),new r("andes",26,1),new r("ens",21,1),new r("arens",29,1),new r("hetens",29,1),new r("erns",21,1),new r("at",-1,1),new r("andet",-1,1),new r("het",-1,1),new r("ast",-1,1)],s=[new r("dd",-1,-1),new r("gd",-1,-1),new r("nn",-1,-1),new r("dt",-1,-1),new r("gt",-1,-1),new r("kt",-1,-1),new r("tt",-1,-1)],a=[new r("ig",-1,1),new r("lig",0,1),new r("els",-1,1),new r("fullt",-1,3),new r("löst",-1,2)],o=[17,65,16,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,32],u=[119,127,149],m=new n;this.setCurrent=function(e){m.setCurrent(e)},this.getCurrent=function(){return m.getCurrent()},this.stem=function(){var r,n=m.cursor;return function(){var r,n=m.cursor+3;if(t=m.limit,0<=n||n<=m.limit){for(e=n;;){if(r=m.cursor,m.in_grouping(o,97,246)){m.cursor=r;break}if(m.cursor=r,m.cursor>=m.limit)return;m.cursor++}for(;!m.out_grouping(o,97,246);){if(m.cursor>=m.limit)return;m.cursor++}(t=m.cursor)<e&&(t=e)}}(),m.limit_backward=n,m.cursor=m.limit,function(){var e,r=m.limit_backward;if(m.cursor>=t&&(m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,e=m.find_among_b(i,37),m.limit_backward=r,e))switch(m.bra=m.cursor,e){case 1:m.slice_del();break;case 2:m.in_grouping_b(u,98,121)&&m.slice_del()}}(),m.cursor=m.limit,r=m.limit_backward,m.cursor>=t&&(m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.find_among_b(s,7)&&(m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,m.cursor>m.limit_backward&&(m.bra=--m.cursor,m.slice_del())),m.limit_backward=r),m.cursor=m.limit,function(){var e,r;if(m.cursor>=t){if(r=m.limit_backward,m.limit_backward=t,m.cursor=m.limit,m.ket=m.cursor,e=m.find_among_b(a,5))switch(m.bra=m.cursor,e){case 1:m.slice_del();break;case 2:m.slice_from("lös");break;case 3:m.slice_from("full")}m.limit_backward=r}}(),!0}},function(e){return"function"==typeof e.update?e.update(function(e){return t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent()}):(t.setCurrent(e),t.stem(),t.getCurrent())}),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stemmer,"stemmer-sv"),e.sv.stopWordFilter=e.generateStopWordFilter("alla allt att av blev bli blir blivit de dem den denna deras dess dessa det detta dig din dina ditt du där då efter ej eller en er era ert ett från för ha hade han hans har henne hennes hon honom hur här i icke ingen inom inte jag ju kan kunde man med mellan men mig min mina mitt mot mycket ni nu när någon något några och om oss på samma sedan sig sin sina sitta själv skulle som så sådan sådana sådant till under upp ut utan vad var vara varför varit varje vars vart vem vi vid vilka vilkas vilken vilket vår våra vårt än är åt över".split(" ")),e.Pipeline.registerFunction(e.sv.stopWordFilter,"stopWordFilter-sv")}});
\ No newline at end of file
!function(r,i){"function"==typeof define&&define.amd?define(i):"object"==typeof exports?module.exports=i():i()(r.lunr)}(this,function(){return function(r){if(void 0===r)throw new Error("Lunr is not present. Please include / require Lunr before this script.");if(void 0===r.stemmerSupport)throw new Error("Lunr stemmer support is not present. Please include / require Lunr stemmer support before this script.");var i,e,n;r.tr=function(){this.pipeline.reset(),this.pipeline.add(r.tr.trimmer,r.tr.stopWordFilter,r.tr.stemmer),this.searchPipeline&&(this.searchPipeline.reset(),this.searchPipeline.add(r.tr.stemmer))},r.tr.wordCharacters="A-Za-zªºÀ-ÖØ-öø-ʸˠ-ˤᴀ-ᴥᴬ-ᵜᵢ-ᵥᵫ-ᵷᵹ-ᶾḀ-ỿⁱⁿₐ-ₜKÅℲⅎⅠ-ↈⱠ-ⱿꜢ-ꞇꞋ-ꞭꞰ-ꞷꟷ-ꟿꬰ-ꭚꭜ-ꭤff-stA-Za-z",r.tr.trimmer=r.trimmerSupport.generateTrimmer(r.tr.wordCharacters),r.Pipeline.registerFunction(r.tr.trimmer,"trimmer-tr"),r.tr.stemmer=(i=r.stemmerSupport.Among,e=r.stemmerSupport.SnowballProgram,n=new function(){var r,n=[new i("m",-1,-1),new i("n",-1,-1),new i("miz",-1,-1),new i("niz",-1,-1),new i("muz",-1,-1),new i("nuz",-1,-1),new i("müz",-1,-1),new i("nüz",-1,-1),new i("mız",-1,-1),new i("nız",-1,-1)],t=[new i("leri",-1,-1),new i("ları",-1,-1)],u=[new i("ni",-1,-1),new i("nu",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1)],o=[new i("in",-1,-1),new i("un",-1,-1),new i("ün",-1,-1),new i("ın",-1,-1)],s=[new i("a",-1,-1),new i("e",-1,-1)],c=[new i("na",-1,-1),new i("ne",-1,-1)],l=[new i("da",-1,-1),new i("ta",-1,-1),new i("de",-1,-1),new i("te",-1,-1)],a=[new i("nda",-1,-1),new i("nde",-1,-1)],m=[new i("dan",-1,-1),new i("tan",-1,-1),new i("den",-1,-1),new i("ten",-1,-1)],d=[new i("ndan",-1,-1),new i("nden",-1,-1)],f=[new i("la",-1,-1),new i("le",-1,-1)],b=[new i("ca",-1,-1),new i("ce",-1,-1)],w=[new i("im",-1,-1),new i("um",-1,-1),new i("üm",-1,-1),new i("ım",-1,-1)],_=[new i("sin",-1,-1),new i("sun",-1,-1),new i("sün",-1,-1),new i("sın",-1,-1)],k=[new i("iz",-1,-1),new i("uz",-1,-1),new i("üz",-1,-1),new i("ız",-1,-1)],p=[new i("siniz",-1,-1),new i("sunuz",-1,-1),new i("sünüz",-1,-1),new i("sınız",-1,-1)],g=[new i("lar",-1,-1),new i("ler",-1,-1)],y=[new i("niz",-1,-1),new i("nuz",-1,-1),new i("nüz",-1,-1),new i("nız",-1,-1)],z=[new i("dir",-1,-1),new i("tir",-1,-1),new i("dur",-1,-1),new i("tur",-1,-1),new i("dür",-1,-1),new i("tür",-1,-1),new i("dır",-1,-1),new i("tır",-1,-1)],h=[new i("casına",-1,-1),new i("cesine",-1,-1)],v=[new i("di",-1,-1),new i("ti",-1,-1),new i("dik",-1,-1),new i("tik",-1,-1),new i("duk",-1,-1),new i("tuk",-1,-1),new i("dük",-1,-1),new i("tük",-1,-1),new i("dık",-1,-1),new i("tık",-1,-1),new i("dim",-1,-1),new i("tim",-1,-1),new i("dum",-1,-1),new i("tum",-1,-1),new i("düm",-1,-1),new i("tüm",-1,-1),new i("dım",-1,-1),new i("tım",-1,-1),new i("din",-1,-1),new i("tin",-1,-1),new i("dun",-1,-1),new i("tun",-1,-1),new i("dün",-1,-1),new i("tün",-1,-1),new i("dın",-1,-1),new i("tın",-1,-1),new i("du",-1,-1),new i("tu",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1),new i("",-1,-1)],q=[new i("sa",-1,-1),new i("se",-1,-1),new i("sak",-1,-1),new i("sek",-1,-1),new i("sam",-1,-1),new i("sem",-1,-1),new i("san",-1,-1),new i("sen",-1,-1)],C=[new i("miş",-1,-1),new i("muş",-1,-1),new i("müş",-1,-1),new i("mış",-1,-1)],P=[new i("b",-1,1),new i("c",-1,2),new i("d",-1,3),new i("ğ",-1,4)],F=[17,65,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,8,0,0,0,0,0,0,1],S=[1,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,1],W=[65],L=[65],x=[["a",[1,64,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],97,305],["e",[17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,130],101,252],["ı",[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],97,305],["i",[17],101,105],["o",W,111,117],["ö",L,246,252],["u",W,111,117]],A=new e;function E(r,i,e){for(;;){var n=A.limit-A.cursor;if(A.in_grouping_b(r,i,e)){A.cursor=A.limit-n;break}if(A.cursor=A.limit-n,A.cursor<=A.limit_backward)return!