Commit 8ac62c2d authored by marvin's avatar marvin
Browse files

Pulkit made me do it

parent 0d13dd28
Pipeline #23820 canceled with stage
......@@ -53,6 +53,7 @@ Nakolko je posekany na drobno, rozdiel medzi nalevmi je jasne viditelny.
**Typ** : [oolong](howto/#oolong)
**Zazitok** : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu
`Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.`
**Rating** : ?/5
......
......@@ -581,8 +581,8 @@
</ul>
<p><strong>Link</strong> : <a href="https://kvalitnycaj.sk/produkt/oolong-caj-nantou-si-ji-chun-wu-long-cha-oolong/">bozsky orac</a></p>
<p><strong>Typ</strong> : <a href="howto/#oolong">oolong</a></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu
<code>Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.</code></p>
<p><strong>Zazitok</strong> : Vobec si nepamatam ako chutil, tento zaznam je skorej placeholder. Prikladam popis z eshopu</p>
<p><code>Si Ji Chun – doslova „Štyri jarné obdobia“, je polo-zeleným čajom (čín. Wu Long Cha) z rovnomenného taiwanského kultivaru. Dopestovaný bol v nadmorskej výške okolo 900 m.n.m., v čajovej oblasti v okolí mesta Lugu, v kraji Nantou.</code></p>
<p><strong>Rating</strong> : ?/5</p>
<p><strong>Poznamky</strong> : placeholder</p>
<p><img alt="" src="https://kvalitnycaj.sk/wp-content/uploads/2018/12/00017taiwan-spqr8721.jpg" />
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment