Commit 13b5bea1 authored by Martin Markech's avatar Martin Markech
Browse files

Rewrited slovak translation

parent 36ef21cc
...@@ -16,21 +16,33 @@ sk: ...@@ -16,21 +16,33 @@ sk:
create: "Pridať novinku" create: "Pridať novinku"
item: Novinka item: Novinka
no_items_yet: 'Momentálne nie žiadne novinky. Klikni na "Pridať novinku" pre vytvorenie prvej.' no_items_yet: 'Momentálne nie žiadne novinky. Klikni na "Pridať novinku" pre vytvorenie prvej.'
shared:
items:
read_more: Čítaj viac
created_at: 'Vytvorené %{when}'
archives: Archív
items: items:
show: show:
back_to_index: "Návrat na zoznam noviniek" back_to_index: "Návrat na zoznam noviniek"
published: Zverejnené published: Zverejnené
source: "Zdroj:"
recent_posts: recent_posts:
recent_posts: Posledné príspevky recent_posts: Posledné príspevky
index: index:
published: Zverejnené published: Zverejnené
read_more: Čítať viac read_more: Čítať viac
no_items_yet: Neexistujú žiadne záznamy noviniek. no_items_yet: Neexistujú žiadne záznamy noviniek.
source: 'Zdroj:'
archive:
news_item_archive_for: 'Archív pre %{date}'
no_news_item_articles_posted: 'Nenašli sa novinky vyhovujúce dátumu %{date}.'
activerecord: activerecord:
attributes: attributes:
'refinery/news/item': 'refinery/news/item':
title: Názov title: Názov
body: Obsah body: Obsah
publish_date: Dátum zverejnenia publish_date: Dátum zverejnenia
expiration_date: Dátum expirácie
source: Zdroj
models: models:
'refinery/news/item': Novinka 'refinery/news/item': Novinka
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment