Commit 90bf7463 authored by Michał Szajbe's avatar Michał Szajbe
Browse files

Added polish locale

parent fe1d8884
pl:
chosen:
no_results: "Brak wyników"
refinery:
admin:
pages:
tabs:
form:
join_page_with_album: "Połącz stronę z albumem:"
choose_album: "Kliknij, aby dodać album"
flash:
connection_destroyed: "Połączenie pomiędzy stroną i albumem zostało usunięte"
plugins:
refinerycms_photo_gallery:
title: Galeria zdjęć
description: Zaawansowana galeria zdjęć
tab_name: Galeria zdjęć
photo_gallery:
admin:
submenu:
collections:
title: Kolekcje
manage: Przeglądaj
new: Dodaj nową kolekcję
albums:
title: Albumy
manage: Przeglądaj
new: Dodaj nowy album
collections:
collection:
view_live_html: Podgląd kolekcji <br/><em>(w nowym oknie)</em>
delete: Usuń tę kolekcję na zawsze
edit: Edytuj tę kolekcję
index:
no_items_yet: Nie ma jeszcze żadnych kolekcji. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszą kolekcję.
new:
title: Dodaj nową kolekcję
edit:
title: Edytuj kolekcję
albums:
album:
view_live_html: Podgląd albumu <br/><em>(w nowym oknie)</em>
delete: Usuń ten album na zawsze
edit: Edytuj ten album
upload_photos: Załaduj nowe zdjęcia do albumu
edit_photos: Edytuj zdjęcia w albumie
index:
no_items_yet: Nie ma jeszcze żadnych albumów. Kliknij "%{create}" aby dodać pierwszy album.
new:
title: Dodaj nowy album
edit:
title: Edytuj album
form:
album_belongs_to_collection: Album należy do kolekcji
more_options: Więcej opcji
more_options_tooltip: Włącz edycję dodakowych pól, takich jak adres, długość i szerokość geograficzna
choose_collection: Wybierz kolekcję/e
path_prefix: Prefix
number_of_photos: Zawiera %{number} zdjęć
photos:
updated: Zaktualizowane zdjęcia
title: Zdjęcia
manage: Przeglądaj
new: Załaduj nowe zdjęcia
edit_multiple:
no_photos_yet: Nie ma jeszcze zdjęć w tym albumie. Kliknij "%{create} aby dodać pierwsze zdjęcia.
photo:
delete: Usuń to zdjęcie na zawsze
deleted: Usunięto zdjęcie "%{title}"
form_fields:
use_decimal_format: Użyj formatu dziesiętnego
photo_pages:
show:
other: Inne strony
albums:
show:
no_photos: Nie ma jeszcze zdjęć w tym albumie
photos:
image: Obrazek
collections:
show:
no_albums: Nie ma jeszcze albumów w tej kolekcji
index:
no_collections: Nie ma jeszcze żadnej kolekcji
activerecord:
attributes:
refinery/photo_gallery/photo_page:
page_id: Strona
refinery/photo_gallery/collection:
title: Tytuł
description: Opis
refinery/photo_gallery/album:
title: Tytuł
description: Opis
longitude: Długość geograficzna
latitude: Szerokość geograficzna
path: Ścieżka
address: Adres
note: Notatka
tags: Tagi
refinery/photo_gallery/photo:
title: Tytuł
description: Opis
longitude: Długość geograficzna
latitude: Szerokość geograficzna
path: Ścieżka
file: Plik
models:
refinery/photo_gallery/collection: Album
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment